Sök pressmeddelanden

2011-01-25

Två projektledare rekryterade till Baltic Sea 2020s Kustzonsprojekt

Den 1 mars börjar Linda Kumblad och Emil Rydin som projektledare för Baltic Sea 2020s stora kustzonsprojekt.

2010-12-01

Ny stor satsning på mer rovfisk i Östersjöns kustområden

Baltic Sea 2020 ger anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en storskalig satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Målet är att ett 20-tal storskaliga restaureringsprojekt ska kunna startas längs hela ostkusten.

2010-11-02

10.5 miljoner till studie om fågeldöden i Östersjön

Baltic Sea 2020 och Signhild Engkvists Stiftelse finansierar ett nytt projekt under ledning av Lennart Balk, Docent vid Stockholms Universitet i syfte att utreda och kartlägga de bakomliggande orsakerna till tiaminbrist hos ejder och blåmussla i Östersjön.

2010-06-09

Nu lanserar vi Båtmiljö.se

- en lättillgänglig hemsida om ett miljövänligare liv på sjön
Det har tidigare varit svårt att hitta samlad information om vad båtägare kan göra för att minska påverkan på havsmiljön. Ett flertal organisationer arbetar med frågan i stort som smått och från olika utgångspunkter, men ett större grepp har saknats. Därför lanserar vi nu Båtmiljö.se med information och miljövänliga tips och idéer för båtlivet.

2010-03-30

Ett hållbart torskfiske i Östersjön inom 3 år?

Stiftelsen BalticSea2020, Svenska Postkodlotteriet och Marine Stewardship Council (MSC) har inlett ett samarbete för Östersjöns miljö. Syftet är att sprida MSC-certifieringen och ekomärkningsprogrammet i hela Östersjöregionen. Som ett första steg öppnar MSC ett kontor i Stockholm från vilket man kommer tillhandahålla tjänster till fiskare och fiskerinäring i Sverige, Danmark och norra Tyskland.

2010-03-30

Nytt samarbete för Östersjöns miljö

Stiftelsen Baltic Sea 2020, Svenska PostkodLotteriet och Marine Stewardship Council (MSC) har inlett ett samarbete för att driva på miljöfrämjande åtgärder i Östersjön. Den verksamhet som det nyöppnade MSC-kontoret i Stockholm kommer att bedriva syftar till att förändra fiskemarknaden i Östersjöregionen. Inledningsvis tillhandahålls tjänster till fiskerinäringen i Sverige, Danmark och norra Tyskland.

2010-03-04

Är du både båt- och miljövän?

Första juni lanserar vi en nyhet för alla som vill veta mer om hur man på bästa sätt kombinerar en stark känsla för båtliv med ett stort miljöengagemang.

2010-02-12

Studiematerial till ”Alla torskar”

Ingen vill att torsken ska försvinna. Ändå låter vi det hända. Varför? I Östersjön är torsken den viktigaste rovfisken i näringskedjan. Finns det för lite torsk påverkas andra djur och växter. När torsken minskar, ökar mängden skarpsill som leder till minskade mängder djurplankton som i sin tur bidrar till en ökning av växtplankton (det vi på somrarna kallar algblomning).

2009-10-01

Utsättning av 290 000 gösyngel i Himmerfjärden

I veckan inleddes storskaligt forskningsprojekt med sikte på att minska övergödningen i Östersjön. Utsättningen var den första av tre lika stora utsättningar som genomförs över tre år och omfattar totalt nära 900 000 gösyngel. Projektet är det första i sitt slag i ett havsområde och syftet är att undersöka om en ökad andel rovfisk kan förändra relationerna mellan organismer så att oönskade effekter av övergödning minskar.

2009-05-12

”Oansvarigt öppna för torskfiske i Östersjön”

Publicerat 2009-05-11 i DN Debatt
Östersjöexperter vill freda torsken ännu några år: För tidig start förstör ett framtida lönsamt fiske och skadar miljön. Vi balanserar på gränsen till att lyckas återskapa ett rikt torskbestånd i Östersjön och ett friskare hav. Men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över.

2009-05-06

Svenska forskare samlar polska fiskare till rundabordssamtal i Gdynia

Idag träffas polska fiskare, vetenskapsmän, miljöorganisationer och representanter från polska myndigheter vid ett rundabordssamtal i Gdynia, Polen för att diskutera en gemensam överrenskommelse beträffande hållbart fiske i Östersjön.

2009-04-14

Nytt forskningsprojekt ska minska övergödningen i Östersjön

Ny teknik kan fånga stora mängder läckande fosfor innan det når havet. Idag är de omfattande fosforutsläppen från jordbruksmark en bidragande orsak till övergödningen i Östersjön. Testning av nya filtreringsmetoder i dikesdammar och filterbrunnar indikerar att läckaget kan reduceras med 30-40 procent och nu inleds ett forskningsprojekt för att undersöka metodernas fulla potential.

2008-08-11

Warszawa minskar fosforutsläppen till floden Vistula och Östersjön

En avsiktsförklaring om att drastiskt minska mängden fosfor i vattnet från Warszawas reningsverk har undertecknats av Borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz – Waltz och ordförandena för de privata stiftelserna Baltic Sea 2020 och finska John Nurminen Stiftelsen.