Sök pressmeddelanden

2012-03-09

Projektet Levande kust inväntar beslut från Länsstyrelsen

Levande kust-projektet har fått besked från Länsstyrelsen att anmälan om 12:6 samråd har kommit in för behandling.
Den 9 februari 2012 anordnade BalticSea2020 ett 12:6 samråd i Värmdö kommun för att informera markägare och andra intresserade om de planerade miljövårdsåtgärderna i Björnöfjärden på Ingarö.

2012-03-07

Båtmiljö.se lanserar gratis app

Lagom till båtsäsongen har Båtmiljö.se släppt en gratis app för båtägare som vill värna om miljön. Appen visar sugtömningsstationer och båtvattentvättar längs kusterna och i Vänern och Vättern och går att ladda ner gratis för iphone, ipad och androida mobiler.

2012-02-28

Ett lugnt algår i våra svenska vatten

I sin årsrapport för 2011 sammanfattar Informationscentralen för Egentliga Östersjön om förra årets algblomningar i Östersjön. Algblomningen var ovanligt lång under 2011 och pågick från juni till september, men då blomningen var måttlig och i huvudsak ägde rum till havs, märktes den inte av särskilt mycket.

2012-02-07

Samråd inför miljövårdsåtgärder

På torsdag 9 februari 2012 mellan klockan 18.00 och 20.00 har BalticSea2020 samråd inför miljövårdsåtgärder i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe- Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun. Samrådet kommer äga rum på Tornhuset konferenscenter i Gustavsberg och är en inledning av den praktiska delen av vårt projekt Levande kust.

2012-02-03

Regeringen vill förbättra återvinningscykeln för fosfor

Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att Naturvårdsverket ska få ett särskilt uppdrag om hållbar återföring av fosfor.

2011-12-22

EU-förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel

I förra veckan bekräftade Europaparlamentet genom en omröstning, överenskommelsen om en begränsning av fosforhalterna i hushållens tvätt- och maskindiskmedel på europeisk nivå.

2011-12-20

The Cod Game utvald till filmfestivalen ”Pêcheurs du Monde”

Folke Rydéns långfilmsdokumentär The Cod Game, som handlar om polska torskfiskare, har blivit utvald till den fjärde upplagan av Internationella filmfestivalen ”Pêcheurs du Monde” (Fishermen of the world), i kategorin ”films en competition”.

 

2011-12-13

Ekologiska effekter när spöknät tas upp i Östersjön

Så mycket som sex ton spöknät hämtades från Östersjön under pilotprojektet som genomfördes av WWF Polen i samarbete med fiskare. Förlorade eller övergivna nät är ett verkligt hot för fisk, fåglar och marina däggdjur då de behåller upp till 20 procent av fiskekapaciteten. Antalet spöknät som ligger på havsbotten bedöms vara ett tusental.

2011-11-18

Jordbruksdikenas roll för övergödningen av Östersjön

Vi vet för lite om jordbruksdikenas roll för övergödningen av Östersjön. Det visar en ny kunskapssammanställning* från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och BalticSea2020. Sammanställningen visar också att det ofta saknas kunskap om hur effektiva olika åtgärder är för att minska fosforläckage från jordbruksdiken. Därför bör man, enligt forskarna, anlägga en försökspark där olika åtgärder kan testas och utvärderas under kontrollerade former.

2011-11-17

Ny rapport om regional fiskeförvaltning

Axel Wenblad, före detta generaldirektör för Fiskeriverket, har i rapporten ”The Baltic Sea – a model for regional fisheries management” tagit fram en modell för hur man praktiskt kan genomföra en regional förvaltning av fisket i Östersjöområdet. En fördel med den regionala modellen är till exempel ett mer aktivt engagemang mellan medlemsländerna vilket kan öka effektiviteten av genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik. En förutsättning för att lyckas med detta är att medlemsländerna delar samma målsättning och ambitioner.

Ladda ner rapporten här

2011-10-13

BalticSea2020 inleder samarbete med Baltic Sea Action Plan Trust Fund

BSAP Trust Fund och BalticSea2020 har tagit det första steget mot ett konkret åtgärdsprojekt i Polen. 2010 startade BalticSea2020 ett 10-årigt program med syfte att minska näringsläckage från industriell djurhållning till Östersjön. Inom programmet har ett antal gödselhanteringsteknologier identifierats, som rätt använda, kan återföra näring i gödsel till växtproduktion och därmed minska läckage till vatten. Programmets slutmål är att etablera en fullskalig demonstrationsanläggning för produktion av biogas från grisgödsel i Polen. Samarbetet med BSAP Trust Fund möjliggör det första steget som är en utvärdering av konkreta etableringsprospekt.

2011-10-13

Forskning visar att kalkfilter i åkerdiken kan minska algblomningen i Östersjön

Upp till 60 procent av fosfor som läcker från jordbruksmark och transporteras i diken kan fångas i dikesfilter och dikesdammar. Det visar ett forskningsprojekt som går ut på att minska övergödningsproblemet i Östersjön genom att fånga fosfor nära källan. Läckaget av näringsämnen från jordbruksmark drabbar Östersjön hårt med algblomningar och bottendöd som följd.

2011-08-26

BalticSea2020 satsar på en levande kust

BalticSea2020 har beslutat satsa ett ansenligt belopp på ett storskaligt restaureringsprojekt i en kustvik i Stockholms skärgård för att motverka effekterna av övergödning och annan mänsklig påverkan. Projektet ”Levande Kustzon” ska, genom att införa olika åtgärder både på land och i vattnet, förbättra siktdjup, minska påväxt av alger samt öka fiskbestånden. Åtgärderna kommer att genomföras i en avgränsad men representativ vik, ett Östersjön i miniatyr. Projektets slutliga målsättning är att skapa en ”vitbok” över hur skadade kustområden kan restaureras samt till vilka kostnader detta låter sig göras.

2011-08-23

Döda bottnar breder ut sig i Östersjöns kustområden

För första gången har syresituationen i hela Östersjöns kustområde kartlagts. Ett internationellt forskarlag rapporterar att syrehalterna i kustnära vatten i Östersjön har minskat, vilket leder till fler och större områden med syrebrist och bottendöd.

2011-07-07

Stöd till den brittiska kampanjen Fish Fight för lansering i Europa

Baltic Sea 2020, Oak Foundation och Waterloo Foundation stödjer lanseringen av kampanjen Fish Fight i Europa. Fish Fight som leds av kocken Hugh Fearnley-Whittingstall består av filmer, hemsidor, evenemang samt aktiviteter i sociala medier. Kampanjen har pågått i snart 6 månader i Storbritannien men utökas nu till totalt 11 länder på den Europeiska kontinenten med tonvikt på Tyskland, Frankrike, Spanien och Polen. Målet med kampanjen är att utkast, eller dumpning av fisk, ska förbjudas inom EU. Enligt de nuvarande reglerna måste en fiskare kasta bort den del av fångsten som överstiger den uppsatta kvoten, även om fisken inte lever.

2011-08-04

Nytt internationellt storprojekt om havets minsta beståndsdelar

Ett nytt storskaligt forskningsprogram kommer att analysera Östersjöns mikroorganismer, från giftiga cyanobakterier (blågröna alger) och bakterier till olika typer av virus. Det sker genom att man för första gången identifierar alla mikroorganismers DNA med hjälp av kraftfulla sekvenserings- och bioinformatiska analysmetoder (sk. metagenomanalys).

2011-07-05

Ny rapport: Best Available Technologies for Pig Manure Biogas Plants in the Baltic Sea Region

Den här rapporten syftar till att identifierar och beskriva bästa tillgängliga teknologier för att röta grisgödsel och återföra näringen som gödningsmedel till jordbruket. Såväl rötningstekniker som för och efterbehandling har analyserats, liksom hur rötmassan bäst förvaras och sprids till åkern.

2011-07-04

Ny rapport om Fosfor-index

Inom IPP Programmet har Fosfor-index identifierats som ett kostnadseffektivt verktyg att minska risk för fosforläckage från åkrar. Olika P-index (eller liknande modeller) har utvecklats parallellt i Danmark , Sverige, Finland och Tyskland, men än så länge är tillämpningen av P-index liten. I januari arrangerade Baltic Sea 2020 en workshop där forskare som tagit fram P-index modeller, myndigheter och lantbruksrådgivare träffades och utbytte erfarenheter. Deltagarna enades om att P-index är ett potentiellt verksamt verktyg för att bedöma risk för P-läckage från åkrar, men att modellerna behöver utvecklas och göras mer användarvänliga för att bli mer använda.

Läs hela rapporten här: Phosphorus Indices - Status, relevance and requirements...

2011-05-13

”Vårt grisiga hav” om kopplingen mellan köttkonsumtion och det övergödda havet

Folke Rydéns dokumentärfilm ”Vårt grisiga hav” undersöker kopplingen mellan vår ökande köttkonsumtion och algsoppan i våra badvatten om somrarna. ”Vårt grisiga hav” sänds den 15 maj kl. 20.00 i SVT2.

2011-03-30

BalticSea2020 satsar nu på att rensa havet från spöknät

WWF Polen har startat ett pilotprojekt som kommer att lokalisera och ta upp förlista fiskeredskap, så kallade spöknät. Projektet finansieras av BalticSea2020 och pågår till december 2011. Övergivna eller borttappade fiskeredskap är ett "tyst" problem på havsbottnen. Redskapen fortsätter att fånga fisk, fåglar och marina däggdjur under många år vilket bidrar till nedbrytning av den marina miljön.