Sök pressmeddelanden

Småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske skapar större värden tillsammans.

En färsk rapport har kartlagt småskaligt torskfiske i Öresund, där trålförbud råder.

Det är BalticSea2020 som gett Copenhagen Economics i uppdrag att belysa fiskets ekonomi i Öresund. Till skillnad från övriga Östersjön är det förbjudet att tråla i Öresund sedan lång tid. Resultatet har blivit ett livskraftigt torskbestånd med stora fiskar av god kvalitet, som ger goda intäkter för både det småskaliga yrkesfisket och fisketurismen.

I Öresund sker yrkesfiske med mindre båtar och andra redskap än i resten av Östersjön. Totalt 160 mindre fartyg med fiskemetoder som till exempel garn tar upp skaldjur, sill och torsk, där torsken är den viktigaste fångsten.

Landningspriset bestäms av storlek och kvalitet. I Öresund var landningspriserna under 2017 dubbelt så höga jämfört med Östersjön. Intäkterna för Öresunds yrkesfiskare uppgår till 36 miljoner danska kronor. Det kan jämföras med intäkten från hela det svenska storskaliga torskfisket i Östersjön som uppgår till ca 30 miljoner svenska kronor.

Det finns stora samhällsekonomiska värden från fritids- och turistfisket som utnyttjar tjänster och produkter i kustnära samhällen. Fritidsfiskets konsumtion i Öresund uppskattas till ca 80 miljoner danska kronor.

Både småskaligt yrkesfiske och fisketurismen är i det trålfria Öresund livskraftiga verksamheter. Copenhagen Economics visar också med exempel hur yrkesfiske och fisketurism kompletterar varandra för att utveckla hamnar och annan service.

BalticSea2020 konstaterar att bottentrålningen av torsk i Östersjön, som utgör ca 5 procent av det svenska fisket, ger mycket små inkomster till fiskarna, begränsat ekonomiskt värde för kustsamhällena och ett obetydligt bidrag till livsmedelsförsörjningen.

Läs rapporten i sin helhet här.

För ytterligare upplysning:
Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020
Email: conrad.stralka@balticsea2020.org
Tel: 0707-50 23 31