Sök pressmeddelanden

Beståndet av torsk i södra Östersjön börjar närma sig de nivåer som rådde på 1980-talet, bland annat på grund av lyckad lek, minskat olagligt fiske samt en bättre fungerande förvaltning. Men ändå är Östersjötorskens individuella storlek förhållandevis liten. Med stöd från BalticSea2020 vill Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO) i samarbete med forskare från Havsfiskelaboratoriet (Statens lantbruksuniversitet) utveckla ett hållbart torskfiske i Östersjön för att förbättra genomsnittsstorleken på torsken.

Stora, välväxta torskar är värdefulla för fiskenäringen och för Östersjöns ekosystem. Projektet ”Mot längdoptimerat fiske i Östersjön” ska utveckla fiskemetoder som tillåter torskarna att bli större och också visa att dessa metoder är tillämpbara i praktiken, i det dagliga arbetet.

- Projektet blir ett unikt tillfälle för fiskare och forskare att gemensamt finna former för att vidareutveckla torskfisket i Östersjön och på så sätt nå en fortsatt gynnsam beståndsutveckling. Det är ett samarbete som är banbrytande och kan tjäna som modell för framtida samarbete mellan fiskare och forskare, säger Staffan Larsson, chef för Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO).

Projektet förväntas leda till en strategi för hur fiskenäringen i Östersjön kan förändra sina fiskemetoder. Dessutom kommer projektet att ge en ökad förståelse för de faktorer som påverkar tillväxt hos torsk i Östersjön. Om projektet slår väl ut, kan det även lanseras till övriga fiskerier i Östersjön.
Projektet är uppdelat i två faser. I ett första steg kommer förutsättningarna för att påverka storleken på torsken utredas. Studierna innefattar:

  • Biologiska förutsättningar kring tillväxt och varför torsken ofta är mager. Här kommer Havsfiskelaboratoriet att analysera data på födotillgång och andra miljöfaktorer
  • Förutsättningar för att, med bibehållen lönsamhet, ändra storlekssammansättningen av torskfångsterna.
  • En analys av gällande förvaltning och fiskeregler för att se i vilken mån dessa motverkar förändrade fiskemetoder.

Den först fasen avslutas med ett seminarium mellan fiskare och forskare.

Den andra fasen bygger på slutsatserna från första och syftar till att omsätta slutsatserna i praktisk handling. Här kommer projektet att ta fram och utveckla redskap för att förbättra selektiviteten och visa att det är möjligt att lönsamt bedriva ett fiske som också tillåter torskarna att växa och bli stora.

- Detta är ett mycket lovande initiativ från svenska torsktrålare som vill vara proaktiva och bidra till en bättre förvaltning av torsken, som är basen för deras verksamhet. Dessutom kommer projektet att undersöka mycket aktuella frågor om torskbeståndets tillstånd som förvaltningen behöver få svar på, säger Jacob Hagberg, projektledare för programområdet Fiske på BalticSea2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Larsson, Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO)
Tel: +46 (0)703-64 04 11
E-post: staffan.larsson@stpo.se

Jacob Hagberg, projektledare Fiske, BalticSea2020
Tel: +46 (0)8-673 97 65
E-post: jh@balticsea2020.org