Sök pressmeddelanden

Trots stora insatser i form av rådgivning och förbättrade odlingsmetoder är näringsläckage från jordbruksmark fortfarande den största orsaken till Östersjöns dåliga miljötillstånd. Ett ännu olöst problem är de hundratusentals dräneringsrör i åkermark runt Östersjön som leder näringsrikt vatten rakt ut i vattendragen.

Hushållningssällskapet i Halland har tillsammans med Videncentret for Landbrug i Danmark utvecklat en innovativ och teknikoberoende åtgärd, ”Integrerade skyddszoner”, som bedöms ha stor potential att minska läckage av näringsämnen till Östersjön. BalticSea2020 har beviljat närmare 2,7 miljoner kronor till ett projekt som ska bygga en skyddszon och utvärdera åtgärdens förmåga att fånga fosfor och kväve.

Övergödningssituationen i Östersjön har inspirerat till många lösningsförslag, men inget som minskar det underjordiska läckaget av näringsämnen via dräneringsrör. I det här projektet ska näringsrikt vatten från åkermarken renas med hjälp av så kallade ”integrerade skyddszoner”. Integrerade skyddszoner innebär i princip en heltäckande filtrering av både ytvatten och dräneringsvatten, vilket ger ett mycket bra skydd mot näringsläckage från åkermark till vattendrag och hav. Det näringsrika vattnet renas i en ränna och i en infiltrationsbank som anläggs mellan åkern och diket. För att infiltrationen ska fungera så bra som möjligt planteras träd på infiltrationsbanken som tar upp näringsämnen från vattnet. På så sätt går inget vatten från åkern till vattendraget utan att först renas från fosfor och kväve, vilket gör att övergödning i närliggande vattendrag minskar (se bild nedan).

- Vi har redan i projektets pilotfas fått mycket positiv respons för åtgärden från både jordbrukare och berörda myndigheter. Med detta projekt ska vi utvärdera vetenskapligt hur mycket kväve och fosfor som kan renas med hjälp av integrerade skyddszoner. Vår målsättning är att vi med väl underbyggda vetenskapliga resultat i ryggen sedan ska sprida innovationen runt hela Östersjön, säger projektledaren Peter Feuerbach, Hushållningssällskapet i Halland.

Projektet drivs av Hushållningssällskapet i Halland, i samarbete med Högskolan i Halmstad samt Videncentret for Landbrug och Fødevareøkonomisk Institut i Danmark, med finansiering av stiftelsen BalticSea2020. Stiftelsen stöder sedan tidigare andra innovativa åtgärder som bedöms ha stor potential att förbättra Östersjöns miljö och här ser man ytterligare en möjlighet att minska näringstillförseln från land till våra vatten.

- Integrerade skyddszoner är intressant eftersom det är en teknikoberoende anläggning som i princip ger heltäckande filtrering av både ytvatten och täckdikesvatten, säger stiftelsens verksamhetschef Conrad Stralka.

Frågor som kostnadseffektivitet, platsspecifik dimensionering, och reningseffektivitet av kväve och fosfor kommer att utvärderas under en treårsperiod.

Illustration Integrerade skyddszoner

 

Sektionsskiss IBZ utkad svensk text

I projektet leds det näringsrika täckdikesvattnet och ytvattnet från åkermarken till en ränna och över en infiltrationsbank som anläggs mellan rännan och vattendraget. Den raka transporten av näringsrikt vatten från åkern till vattendraget skärs därmed av, näringsrika partiklar sedimenterar i rännan och lösta näringsämnen tas upp i infiltrationsbanken. Energigröda och/eller träd planteras i infiltrationsbanken vilket ger bättre infiltration längs rotsystemet (klicka på bilden för större format).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Feuerbach, agronom, Hushållningssällskapet HallandHS Logo2 Liggande 500hogskolan i halmstad
Tel: +46 (0)708-43 82 06
E-post: peter.feuerbach@hotmail.com
www.wetlands.se

Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020
Tel: +46 (0)8-673 97 61
E-post: cs@balticsea2020.org
www.balticsea2020.org