Sök pressmeddelanden

BalticSea2020 gav för två år sedan anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Nu är förstudien genomförd och ett 20-tal omfattande restaureringsåtgärder har inletts i det lyckade projektet.
Bestånden av rovfiskar som gädda och abborre har minskat längs stora delar av ostkusten och orsakerna är inte helt fastställda. Att arbeta med fiskevård i kustmynnande vattendrag dit bland annat gädda och abborre vandrar för lek är en av de insatser som kan göras för att vända trenden.

- De åtgärder som initierats inom förstudien skulle tillsammans tillgängliggöra runt 400 hektar nya lekområden för framförallt gädda. Det har potential att utgöra underlag för produktion av miljontals gäddungar varje år, berättar Joel Norlin som är koordinator för projektet.

Från BalticSea2020 är man nöjda över att man kunnat bidra till ett projekt som på några års sikt ska ge konkreta resultat i form av bättre fiske och en friskare kustmiljö.

- Vi tror att ökade bestånd av gädda och abborre, på ett liknande sätt som torsken, kan bidra till en bättre miljö och ett klarare vatten i kustzonen samtidigt som rekreationsvärdet av vår närmiljö stärks, säger Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020.

Förstudien har syftat till att skapa förutsättningar att genomföra restaureringsprojekten genom att knyta ihop markägare, myndigheter och kompetens.

- Arbetet har gått mycket bra och inte minst har markägare varit oväntat positiva till att genomföra fiskevårdsinsatser på sina marker. Flera av restaureringsprojekten har redan kommit en bra bit på vägen, säger Joel Norlin.

Det som oroar Sportfiskarna idag är regeringens neddragningar av anslagen till havs- och vattenmiljö.

- Genomförande av dessa och liknande insatser bygger på finansiering från staten och EU. När regeringen sänkt anslagen drastiskt kommer många projekt att stanna av. Det är oroande då behovet att reparera skador människan orsakat vattenmiljöerna är mycket stort. Vattenmiljöarbetet kan inte vara helt beroende av privata initiativ som BalticSea2020. Även staten bör ta sitt ansvar, avslutar Joel Norlin.

YTTERLIGARE INFORMATION
Projektet redovisas i en omfattande slutrapport som kan laddas när här.

KONTAKT
Conrad Stralka, BalticSea2020, 0707-50 23 31, conrad.stralka@balticsea2020.org
Joel Norlin, Sportfiskarna, 070-335 27 00, joel@sportfiskarna.se

OM BALTICSEA2020
BalticSea2020 är en privat, oberoende stiftelse vars mål är att stimulera konkreta åtgärder som förbättrar miljön i Östersjön. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt och åtgärder som med stor sannolikhet är bra och nästan säkert inte negativa för Östersjön. Kapitalet kommer att användas kontinuerligt fram till år 2020, därav namnet på stiftelsen. Stiftelsen är inte knuten till någon statlig, privat eller annan aktör. www.balticsea2020.org.

OM SPORTFISKARNA
Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfisket omsätter två miljarder om året i Sverige och sportfiske är en av svenskarnas viktigaste fritidssysselsättningar. www.sportfiskarna.se.