Björn Carlsons Östersjöstiftelse bildades den 1 november 2005. Nedan återges stiftelseförordnandet för stiftelsen i dess lydelse från den 9 december 2008.

I syfte att stimulera forskningsinsatser för att förbättra Östersjöns miljö, särskilt sådana insatser som har tvärvetenskaplig inriktning, och att i övrigt öka kunnandet om de problem som är förknippade med detta innanhav utfäster jag mig härmed att avskilja 2 250 000 andelar i Nordic Absolute Return Fund till ett marknadsvärde på 250 miljoner SEK samt ett kontant belopp på 250 miljoner SEK till en självständig förmögenhet och förordnar jag samtidigt att följande föreskrifter skall gälla för den avsedda nya stiftelsen.

1

Stiftelsens namn skall vara ”Björn Carlsons Östersjöstiftelse” (men kallas i det löpande arbetet för Baltic Sea 2020).

2

Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena under en tidrymd av minst tio år genom att efter ansökan betala ut bidrag ur sin förmögenhet till dels tvärvetenskapliga forskningsprojekt exklusive generella påslag för central administration eller påslag av annat slag dels information som såväl lämpliga åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö som innanhavets status. Stiftelsen får även stimulera till nya forskningsinsatser genom att dela ut pris till forskare som med sin forskning har lämnat värdefulla bidrag till att förbättra Östersjöns miljö.

3

Stiftelsen skall ha egen förvaltning.

4

Stiftelsens styrelse skall bestå av fem till nio ledamöter.

Jag skall ingå i styrelsen så länge jag själv önskar det. Under min tid som ledamot utser och entledigar jag två av ledamöterna i styrelsen.

5

Om jag skulle ha utsett min efterträdare i anslutning till att jag lämnar ledamotskapet gäller följande. Efterträdaren är ledamot i styrelsen så länge denne önskar det. Under den tid min efterträdare är ledamot utser och entledigar denne två av ledamöterna i styrelsen.

6

Om jag inte skulle ha utsett min efterträdare i anslutning till att jag lämnar mitt ledamotskap gäller följande.

Styrelsen utser min efterträdare som är ledamot i styrelsen så länge denne önskar det. Efterträdaren skall ha erfarenhet av kapitalförvaltning. Under den tid min efterträdare är ledamot utser och entledigar denne två av ledamöterna i styrelsen.

7

När min efterträdare har lämnat sitt ledamotskap skall styrelsen se till att det i den finns någon ledamot som har erfarenhet av kapitalförvaltning.

8

Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad.

9

Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskapsår.

10

Stiftelsens revisor skall vara auktoriserad. För revisorn skall det finnas en suppleant.