Sjöburna transporter ses som en av de mest miljövänliga sätt för vass_alfred
transport av människor och varor. Under många år har sjöfarten ökat och Östersjön har blivit ett av de mest trafikerade haven i världen. Varu- och container transporterna är beräknade att tredubblas och oljetransporterna att öka med 40 procent till 2017. Det stora antalet öar, smala sund, svårnavigerade rutter samt istäckta områden under vintern gör Östersjön till ett högriskområde för olyckor.

Luftburna utsläpp
Sjöfarten bidrar med en och en halv till tre procent av det totala utsläppet koldioxid. Bränsleförbrukningen hos sjöfarten bidrar också nämnvärt till de globala utsläppen av kvävedioxid och svaveldioxid. 2005 rapporterade Europeiska kommissionen att kvävedioxid- och svaveldioxidutsläppen kommer att vid år 2020 att ha ökat så pass mycket att de kommer att ligga på högre nivåer än utsläppen från de landbaserade källorna i EU. Kvävedioxid och svaveldioxid har försurande effekt på jord och vatten. Då sjöfarten är en av huvudbidragarna till ansamlingen av kvävedioxid i Östersjön är sjöfarten en betydande bidragare till övergödningen av havet.

Ballastvatten och främmande arter
Sjöfarten använder upp till fem miljarder ton ballastvatten varje år. Ballastvattnet stabiliserar och balanserar fartyget. Vattnet som transporteras från ett ekosystem till ett annat bär med sig främmande arter som när ballastvattnet töms ut släpps ut i det nya ekosystemet. Detta kan få allvarliga konsekvenser då främmande arterna kan ha förödande effekt på det befintliga ekosystemet. Uppskattningsvis lever 8000 arter i andra ekosystem. Över 120 främmande arter har påträffats i Östersjön, av dessa har 80 arter etablerat sig i vårt hav.

TBT
TBT (tributyltennhybrid) eller tributyltenn har länge använts i båtbottenfärger för att förhindra alger och sjötulpaner från att fästa och växa på skrovet. Tributyltenn är mycket giftigt, till och med i små doser. År 1999 förbjöds TBT-baserade båtbottenfärger inom EU. Sedan januari 2008 får inga skepp eller fartyg som är målade med TBT-baserad båtbottenfärg lägga till vid europeiska hamnar, om inte skrovet förseglas. Trots dessa försiktighetsåtgärder kommer det att dröja länge innan tributyltenn-ansamlingarna i Östersjöns sediment försvinner.

Miljöpåverkan
Det har blivit allmänt erkänt att det inte görs tillräckligt för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön. FNs-organ IMO (International Maritime Organization) klassificerade Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde (PSSA, Particularly Sensitive Sea Area) 2005. En sådan klassificering, som tvingar sjöfarten att ta särskild hänsyn vid navigering, kan användas för att skydda marina och kustlevande habitat. Trots konventioner och regler släpper fartygen ut oönskad vätska då de renar sina tankar från slam och oljigt vatten. Dessa utsläpp har förödande och långverkande effekt på Östersjön och dess känsliga natur.