Författare:
Publicerad år: 2012

Våren 2011 startade BalticSea2020 det storskaliga demonstrationsprojektet Levande kust. Efter ett år av förstudier och omfattande undersökningar av viksystemen Björnöfjärden och Säbyviken, påbörjades de storskaliga åtgärderna våren 2012. Vi vill härmed sammanfatta första årets arbete och åtgärder samt berätta lite om planerna för kommande år.

 

stersjn
Tidig vinter vid Östersjön.                                                                                        Foto: Alfred Samuelson.

För en levande Östersjö
Östersjöns kustzoner drabbas idag, till följd av övergödning, av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen, främst fosfor och kväve, som kommer från bland annat jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och transporter. Minskade rovfiskbestånd bidrar dessutom till att förstärka övergödningens effekter. Med projektet Levande kust vill vi visa att det är möjligt att restaurera utsatta viksystem så att de återfår klarare vatten, ett naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar. Samtidigt tas ny kunskap fram om möjligheterna att förbättra situationen för hela Östersjön. Den slutliga målsättningen för projektet är att skapa en ”vitbok” över hur skadade kustområden kan restaureras samt till vilka kostnader detta låter sig göras. Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida www.balticsea2020.org.    

Projektet Levande kust invigs
Den 28e maj 2012 invigdes Levande kust på Moderna museet i Stockholm, av miljöminister Lena Ek, Värmdö kommuns dåvarande kommunordförande Lars-Erik Alversjö och BalticSea2020s grundare Björn Carlson. Vid invigningen kunde närmare 100 besökare höra både föreläsningar av miljöministern och forskare samt titta på utställningen om projektet och dess åtgärder.

balticsea2020 invigning ek carlson
Miljöminister Lena Ek och Björn Carlson, ordförande BalticSea2020, vid invigningen i maj 2012.
Foto: BalticSea2020.

De första åtgärderna startar
En av de första riktigt omfattande åtgärderna inleddes i juli 2012. Genom att blanda ner en aluminiumlösning i bottensedimenten binds fosfor permanent. Med den här metoden åtgärdas mer än fem decenniers tidigare övergödande fosforutsläpp till viken. Björnöfjärden och Säbyviken får nu en chans att återhämta sig och bli bra igen. Fastläggningen av fosfor genomförs av Vattenresurs AB i två etapper. Den första behandlade bottnar mellan 6 och 12 meters djup, och den andra, som genomförs under våren 2013, behandlar vikarnas djupare delar. Projektets analysresultat av fällningen visar att behandlingen går som planerat - fosforhalterna i bottenvattnet har sjunkit betydligt - i Säbyviken med ca 90% och hittills i Björnfjärden med ca 50%. Efter behandlig av Björnöfjärdens djuphålor 2013, räknar vi med att nå samma goda resultat som Säbyviken. Läs mer här.

Fllningsbt F Wulff
Aluminiumfällning i Björnöfjärden.                                                                                    Foto: Fredrik Wulff.

Strandäng för gäddyngelproduktion
I samarbete med Sportfiskarna påbörjades restaureringen av en strandäng (våtmark) vid Lugnet, som kommer att bli ett viktigt lek- och uppväxtområde för gädda. Gäddor från viken förväntas komma till det grunda vattnet våren 2013 för att leka och lägga sina ägg. I våtmarken kommer gäddynglen få en trygg plats att växa upp på under deras första månader i livet. Läs mer här.

slatter collage 600
Vassen klipps och transporteras bort för att marken ska kunna bli en strandäng igen.
Foto: Linda Kumblad.

Löpande undersökningar i Björnöfjärdens viksystem
Under 2012 och 2013 undersöks vikarna noga; både före, under och efter åtgärdernas genomförande. I mars togs sedimentprover i Björnöfjärden för att se hur viken har mått under de senaste 50 till 100 åren. Senare under våren undersöktes viksystemets sediment för att beräkna hur mycket växtillgänglig fosfor som med tiden kan frigöras och bidra till övergödning. Kontinuerligt tas även vattenprover och en gång varje år undersöks växt- och djurliv i Björnöfjärden och referensvikarna Fjällviksviken och Skarpösundet. Vid tre tillfällen under 2012 undersöktes även utbredningen av viksystemens syrefria bottnar.

LK ER
Vattenprovtagning i Björnöfjärden.                                                                                  Foto: Fredrik Wulff.

Många delprojekt under paraplyet Levande kust
Parallellt med åtgärder och undersökningar i viksystemet pågår en rad delprojekt/studier. På Tekniska högskolan och Stockholms Universitet undersöks om restprodukter från t ex kalkindustrin kan vara billigare alternativ till aluminium, för att förhindra fosforläckage från sedimenten. Studien ”Åtgärder för Levande kust – vilka är nyttorna för samhället?” syftar till att ta reda på vilka ekonomiska nyttor boende, näringsidkare och kommun ser med välmående och friska vikar. Läs mer här.

bjrnfjrden foto kajsa johansson enveco
I studien "Åtgärder för Levande kust - vilka nyttorna för samhället?" undersöks vilka ekonomiska nyttor
boende, näringsidkare och kommun ser med välmående och friska vikar. Foto: Kajsa Johansson.

Vad händer i projektet under 2013
Under nästa år kommer Levande kust att fortsätta med åtgärder på land, däribland åtgärder för att fånga upp läckande näringsämnen från jordbruket vid Säby gård i sedimentationsdammar, kalkfilter och en våtmark. En annan stor och viktig åtgärd är att minska näringstillförsel från enskilda avlopp, något som projektet kommer att återkomma till i början på nästa år. Projektet har också skickat en ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten om fredning av gäddan under lekperioden.

På vår hemsida www.balticsea2020.org finns mycket mer information om projektet och våra undersökningar. Där kan du även ladda ner och läsa undersöknings- och resultatrapporter. Du hittar oss också på Facebook!

Vi på BalticSea2020 vill härmed tacka för allt stöd vi har fått från alla berörda boende och organisationer. Det här hade inte varit möjligt utan er!

God jul & Gott nytt år önskar
BalticSea2020