Författare: Lena Granhag, Maria Lagerström, Felicia Stragnefeldt, Erik Ytreberg
Publicerad år: 2019

Originaltitel: Mot minskad miljöbelastning från båttrafik i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift hos antifoulingfärg

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger. Båtbotten målas vanligen med giftiga, biocidinnehållanden bottenfärger, även kallade antifoulingfärger, för att förhindra påväxt av t.ex. havstulpaner, musslor och alger. Den vanligaste biociden i fritidsbåts- och fartygsfärger är koppar i form av kopparoxid, men också zinkoxid som tillsätts för att kontrollera hur fort färgen ska erodera. Zinkoxid är inte klassad som en biocid (dvs giftig), men läckaget av zink kan påverka vattenlevande växter och djur negativt.

Det här projektet har undersökt och analyserat hur stor den här miljöbelastningen är på vårt innanhav, och presenterar i sin slutrapport hur utsläppen av de kemiska föroreningarna från sjöfart i Östersjön kan minskas. Resultaten visar bland annat att vissa biociderfärger med koppar läcker upp till sex gånger mer koppar än vad som krävs för att effektivt hålla ytan ren från påväxt. En minskning av kopparanvändning kan ske antingen genom användning av färg med lägre kopparhalt alternativt att man går över till att använda en giftfri färg och rengöring. Den sammantagna potentialen för att minska tillförseln av biocider från antifoulingfärg till Östersjön, bedömer studien vara stor, eftersom en minskning kan nås både genom byte av färg samt genom övergång till rengöring.

Läs slutrapporten i sin helhet här.

Sidor: 25

Projektet är finansierat av stiftelserna Thurséus Forskarhem och BalticSea2020.