Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

Arbetet på grisgården i Przybkowo, Polen, är i full gång. Under 2015 blev gödselbassängerna för förvaring klara och under våren 2016 beslutades det om lösning för säker spridning från bassäng till åker.

Förutsättningar
Det kuperade landskapet i området runt gården i Polen samt att jorden till stor del består av sand diskvalificerar flera spridningsmetoder. Vissa typer av mjuka släpslangar skulle gräva ner sig och förstöra plantor och rötter samt riskera att tvinna sig och brista. Stora tunga ”tunnekipage” kräver stora traktorer och medför omfattande markpackningsskador samtidigt som det också är tidskrävande med tanke på mängden gödsel som ska köras ut. Projektet behöver också beakta två spridningssäsonger, höst och vår. Spridning efter skörd och inför vinterodling är relativt oöm, men, vid spridning tidigt på våren, dvs. när plantorna behöver näringen som mest, måste spridning ske så att plantorna inte bryts eller skadas. Detta arbete styrs av både regelverk (man får inte sprida före 1a mars) samt av väderförhållanden på platsen, är det regnigt och marken är mjuk kan man inte sprida.

Lösning
Målsättningarna med den valda lösningen är:
- Minimera kväveförluster för att undvika inköp av gödningsmedel samt negativ klimatpåverkan
- Applicera den mängd fosfor som vi vet att plantorna tar upp och på så vis undvika överdosering med läckage som följd
- Minimera påverkan på odlingsbar mark i form av markpackning eller skador på växande gröda
- Minimera operativa kostnader för spridning
- Effektivisera personal och tidsåtgång vid spridning
- Skapa förutsättningar för att merparten av gödseln kan spridas på våren

Projektet har valt en tvådelad lösning där helheten byggs runt en stomme (pumpning av flytgödsel via mjuk slang till åkerkant), och sen en lösning för applicering av gödsel på åkern:

Från förvaringslaguner till åkerkant
Flytgödsel pumpas i mjuka slangar som läggs från förvaringslagunerna ut till åkerkanten. Normalt läggs slangen ut på ca 1-2 timmar beroende på hur långt från lagunerna den ska dras.

Anslutning av traktorsläpad matarslang/hårdslang vid åkerkant
Traktorn utrustas med ett system som bygger på att gödsel pumpas direkt till traktorn via matarslangarna som kopplas till en hård släpslang (som dras runt på åkern) och sedan vidare ut till traktorns spridningssystem - en dribblebar (på svenska släpslangsramp). Fördelen med dribblebar är att gödslet fördelas och placeras direkt på marken vilket gör att mer näring kommer grödornas rötter till godo. Detta ekipage kan arbeta 24/7 till dess all gödsel är ute. I några få undantag kommer tunna fortfarande vara nödvändigt på fält som är för små för att det ska vara lönsamt att dra ut slang.

Den hårda slangen kommer också kunna användas till bevattning. Den är även enklare att släpa och ger mindre skador på rötter och plantor än vad mjuka slangar gör. Systemet lämpar sig för både höst- och vårbruk.

spridning1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dribblebar (släpslangsramp). Foto: BalticSea2020