Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2015

I början av 2013 startade projektet Integrerade skyddszoner under ledning av Hushållningssällskapet i Halland och med finansiering av BalticSea2020. Projektet syftar till att rena näringsrikt vatten från åkermarken med hjälp av så kallade ”integrerade skyddszoner”. Nu har projektet pågått i ca två år och de senaste resultaten visar att åtgärden renar riktigt bra.

Integrerade skyddszoner innebär i princip en heltäckande filtrering av både ytvatten och dräneringsvatten, vilket ger ett mycket bra skydd mot näringsläckage från åkermark till vattendrag och hav. Projektet ska utvärdera vetenskapligt hur mycket kväve och fosfor som kan renas med hjälp skyddszonerna. Målsättningen är sedan att sprida innovationen till fler länder runt Östersjön. Läs mer om projektet här.

Två typer av anläggningar
Idag har projektet anläggningar i Sannarp, Bölarp samt i Lilla Böselid i Halland, där den allra första anläggningen (pilotanläggningen) uppfördes. Anläggningarna är av två typer. En för mätning av näringsretention (dvs. hur mycket näring som infiltrationsbanken faktiskt tar upp), och en anläggning för mätning av belastningskapacitet vid olika flöden (dvs. hur mycket vatten som kan infiltreras över en trädplanterad infiltrationsbank). Anläggningarna är uppdelade i två delar; i Sannarp en med träd och en utan, för att kunna jämföra infiltrationskapaciteten i två behandlingar (med eller utan träd), i Bölarp båda med träd, men ena halvan på sandjord och den andra på lerjord, för att undersöka hur åtgärden fungerar i olika jordtyper. I juli 2014 anlades också en försöksanläggning i Lundhoff nära Århus i Danmark, som är en kopia av experimentanläggningen i Bölarp. I augusti 2014 beslutades att anlägga en till kopia av Bölarpsanläggningen i projektet ”Buffertech”, i samarbete med Universiteten i Århus och Syd Danmark.

Bra rening av fosfor
Fram till idag har det visat sig att anläggningarna fungerar mycket bra. I augusti 2014 kom de första resultaten av mätningarna av totalfosfor, bl.a. för den sandrika halvan i försöksanläggningen i Bölarp. Resultaten visade att nästan all fosfor stannar kvar i översilningsbanken. Anläggningen i projektet ”Buffertech” visade dessutom en kvävereduktion på 25 %. Nu planeras inför nya mätningar, som förhoppningsvis kommer kunna genomföras med start i maj 2015. Därefter kommer mer information om de olika resultaten.

Illustration integrerad skyddszon

Sektionsskiss IBZ svensk text

Integrerade skyddszoner är generellt applicerbar i alla kustområden och behöver inte några installationer eller filtermaterial som kräver speciellt underhåll, utbyte eller större tillsyn. Det näringsrika vattnet renas i en ränna och i en infiltrationsbank som anläggs mellan åkern och diket. För att infiltrationen ska fungera så bra som möjligt planteras träd på infiltrationsbanken som tar upp näringsämnen från vattnet. På så sätt går inget vatten från åkern till vattendraget utan att först renas från fosfor och kväve, vilket gör att övergödning i närliggande vattendrag minskar. Klicka på illustrationen för större bild. 

För mer information om integrerade skyddszoner, se även projektets hemsida.

Bilder från anläggningarna

sannarp-IMG 5622
Sannarp - Anläggningen i Sannarp är uppdelad i två delar - en med träd och en utan, för att kunna jämföra
infiltrationskapaciteten i två behandlingar (med eller utan träd).

blarpIMG 5570
Bölarp - Anläggningen i Bölarp är också uppdelad i två delar - båda med träd, men ena halvan på sandjord
och den andra på lerjord, för att undersöka hur åtgärden fungerar i olika jordtyper.

IBZ-Lundhoff

IBZ-Lundhoff2
Lundhoff - På de två bilderna ovan ser vi platsen för försöksanläggningen i Lundhoff nära Århus i Danmark.
Anläggningen är en exakt kopia av den i Bölarp och blev färdig i juli 2014. Bilden är tagen när projektledare
Peter Feuerbach var på besök då anläggningen skulle byggas.

IBZ-Lundhoff3
Lundhoff - I anläggningen i Lundhoff har planteringsrör planterats i översilningsbanken, som skyddar mot 
hare och rådjur. Mellan planteringsrören har också piezometerrör installerats, fördelad över hela infiltrations-
ytans längd, i syfte att få en representativ provtagning. Tack vare rören kan man också kontrollera att det inte 
finns något främmande grundvatten som påverkar försöken.

IBZ-Lundhoff4
Lundhoff - Den automatiska samlingsprovtagning av inlopp och utlopp drivs av solceller.