Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2012

Fllningsbt F Wulff
I början av augusti startade Vattenresurs AB Levande kust-projektets första åtgärd i Säbyviken och Björnöfjärden; aluminiumfällning för att fastlägga fosfor i bottensedimenten. Båten (se bild) kommer att åka runt i viken i ungefär tio veckor och i första hand kommer bottenområden med djupet 6 – 12 meter att behandlas, från norr (Säbyviken) till söder (Björnöfjärden).

Aluminiumlösningen blandas ner i de översta 10-15 cm av bottensedimenten för att binda fosfor och förhindra att den bidrar till övergödning. Behandlingen kommer att ske i tre omgångar så att aluminiumlösningen sprids ut jämt över bottenytan. Under vintern kommer båten att byggas om för att anpassas djupare bottnar, 12 – 25 meter, för att under våren 2013 kunna genomföra aluminiumbehandling även på de djupare bottnarna i Säbyviken och Björnöfjärden.

Provtagning genomförs regelbundet och under första veckan har projektledarna Linda Kumblad och Emil Rydin noga följt arbetets gång och tagit prover. Hittills har inga grumlingar skådats.

Sedan mitten av juli har marinan vid Långvik fått en informationsskylt om projektet och aluminiumfällningen i vikarna. Mer information om projektet finns som vanligt även på vår hemsida.

Se fler bilder i Nyheter från Levande kust.