Författare: Per Larsson, Petter Tibblin, Kristofer Bergström, Per Knoch-Schmidt, Oscar Nordahl och Henrik Flink - Linnéuniversitetet
Publicerad år: 2020

Originaltitel: Gäddfabriker – spelar det någon roll för bestånden i Östersjöns kustområden?

Hösten 2017 startade projektet ”Gäddafabriker – spelar det någon roll för Östersjöns kustområden” med finansiering av BalticSea2020. Projektets målsättning var att undersöka om våtmarker har betydelse för bestånden av gädda längs Östersjökusten.

Gäddan är en av Sveriges vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den en viktig roll för funktionen i ekosystemet. Tyvärr har bestånden av gädda i Östersjön minskat kraftigt under senare decennier. En metod för att öka gäddbestånden är att anlägga eller restaurera våtmarker. Fram till 2019 har över 70 våtmarker anlagts längs Östersjöns kust, från Skåne hela vägen upp mot södra Norrlandskusten (Gävle), i regi av Sportfiskarna, länsstyrelser, kommuner och lokala föreningar. I få fall har metoden utvärderats då det saknas metoder för att fastställa om bestånden har ökat eller minskat längs kusten. Med stöd från BalticSea2020 startade projektet ”Gäddfabriker – spelar de någon roll för Östersjöns kustområden” för att undersöka om gäddfabriker har effekt och ökar bestånden. Nu har projektet slutrapporterat.

Resultaten visar bland annat att gäddfabriker har en positiv effekt på bestånden av gädda. Antalet gäddor var signifikant fler i närheten av anlagda våtmarker än i referensområden som saknade kända lokaler för lek. Resultaten visar också att effekten var som störst för de två gäddfabrikerna som funnits en längre tid. Under projektperioden och i provtagningsområdena fångades och märktes totalt över 900 gäddor med dominans av honor.

Antal sidor: 13

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet och ta del av fler resultat

 För mer information om projektet, se här.