Författare: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Publicerad år: 2017

Originaltitel: Fiskevård för abborre - Åtgärder i sötvatten för mer abborre på kusten

Stora kustområden har de sista tiotal åren varit i det närmaste tomma på abborre. Samtidigt har rovfiskar som gädda och abborre en viktigt roll i kustekosystemets balans. Starka rovfiskbestånd kan ge ett friskare ekosystem med mindre övergödningssymptom. För att stärka beståndet av abborre har Sportfiskarna i projektet "Restaureringsåtgärder med abborre i fokus", arbetat för att öka kunskapen om restaureringsåtgärder för fisken. Resultaten från projektet visar att omfattningen sjöarea i ett vattensystem är den viktigaste förklaringsvariabeln för förekomst av migrerande abborre. För att gynna abborrbestånden längs ostkusen rekommenderas att åtgärda vandringshinder, och i den mån det är möjligt, restaurera kustnära sjömiljöer.

Sidor: 56

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet