Författare: Henrik Svedäng, Joakim Hjelm, Michele Casini, Filip Kjäll, Friederike Ziegler, Sara Hornborg, Bengt Gunnarsson, Johan Stål, Staffan Larsson
Publicerad år: 2013

Originaltitel: "Längdoptimerat torskfiske i Östersjön Rapport av fas 1"
Antal sidor: 35

Mängden fångstbar torsk har minskat de senaste åren i östra Östersjön trots att beståndet fiskas enligt den maximala hållbara nivån (MSY). Studierna i fas 1 fokuserade på att undersöka om man genom att rikta in fisket av torsk på större individer skulle kunna få en jämnare storlekssammansättning och bättre tillväxt hos populationen. Resultatet visar dock på att torskbeståndet är stort men domineras helt av små individer, något som leder till födokonkurrens vilket påverkar storlekstillväxten. Den ojämna storlekssammansättningen kan även härledas till att stora individerna har fiskats under lång tid. Även utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön verkar ha en oväntat stor påverkan på torsken. Detta betyder att projektets ursprungliga idé att fiskaren själv ska hjälpa till att förbättra beståndet genom att endast stora individer fångas, troligen behöver revideras.

Klicka här för att ladda ner rapporten.