fiske

Gäddfabriker - spelar det någon roll för Östersjöns kustområde?

Gädda är en av Sveriges allra vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den också en viktig roll för funktionen i ekosystemet. Tyvärr har bestånden av gädda i Östersjön minskat kraftigt under senare decennier. En metod för att stärka beståndet är att anlägga så kallade gäddfabriker (våtmarker där gäddan leker och fortplantar sig), men har åtgärden effekt? Med stöd från BalticSea2020 ska det här projektet undersöka om gäddfabriker ökar bestånden längs östersjökusten.

Bakgrund
Gäddfabriker är en restaurering eller nyanläggning av våtmarksområden vilka är optimala för gäddans rekrytering. Studier har visat på en exceptionell ökning av gäddyngel, exempelvis från 3000 till 300 000 yngel i Kronobäck gäddfabrik vid Kalmarsund, inom några år efter åtgärden*. Anläggning av gäddfabriker har därför föreslagits som en central åtgärd för att återskapa Östersjöns kustekosystem och förbättra möjligheterna till sportfiske, rekreation och turism. 2010 startade t.ex. Sportfiskarna med stöd av BalticSea2020, ett projekt där ett stort antal gäddfabriker (gäddvåtmarker) har restaurerats och skapats med goda rekryteringseffekter. Projektet avslutades under 2012 och har identifierat våtmarker som kan restaureras till bra lekområden för gädda längs svenska ostkusten upp till Gävle.

Syfte
Det här projektet kommer att undersöka om produktiva gäddfabriker bidrar till fler vuxna gäddor (dvs. ökat gäddbestånd) längs östersjökusten med positiva effekter för ekosystem och samhällsvärden som sportfiske, fisketurism och levande kustmiljö.

Metod
Projektet kommer att jämföra kustvikar med gäddfabrik (GF), med vikar utan åtgärd (referensområde, REF). Fyra lämpliga kustområden har identifierats där värdefull bakgrundsdata, som antal uppvandrande lekmogna fiskar och utvandrande yngel kring gäddfabriker, finns tillgängligt;

  • Timmernabbenviken (GF) vs Tokö (REF),
  • Lervik (GF) vs Ödängla syd (REF),
  • Harfjärden (GF) vs Sjövik/Hästhagen (REF),
  • Kalmar dämme syd (GF) vs Knarrö väst (REF).

Under två års tid (hösten 2017 - hösten 2019) kommer projektet att 1) kvantifiera och jämföra gäddbestånden i kustområden i anslutning till gäddfabriker och i referensområde där åtgärd saknas (spöprovfiske), 2) kvantifiera den relativa "exporten" av gäddafrån gäddfabrik till kustområde (att få en mer detaljerad förståelse kring gäddfabrikernas effekt för gäddbeståndet längs med kusten), 3) genetiska studier för att belysa populationsdynamik (dvs. få svar på vilka, i vilken proportion och var de olika gäddfabrikerna bidrar till gäddbeståndet längs kusten), och 4) otolitstudier* för att utreda om andelen sötvattenlekande gädda har förändrats jämfört med tidigare studier.

Projektets resultat och slutsatser beskrivs i en rapport som belyser effekten av gäddfabriker på bestånd av gädda. Rapporten finns att ladda ner under projektmaterial och kommer att göras tillgänglig för berörda myndigheter, kommuner, övriga intressenter och allmänheten.

* Nilsson et al. (2014), Larsson at al. (2015).
* Traditionellt åldersbedöms fisk genom att titta på dess hörselstenar, sk. otoliter. Otoliten växer i samma takt som fisken och bildar årsringar som läses av ungefär som åldersringar på ett träd.

 

 
gddfabrik pl2

Status på projektet

Start: 2017-09-01
Slut: 2020-03-31


PROJEKTLEDARE

Per Larsson, professor Linnéuniversitetet Kalmar

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

 

PROJEKTMATERIAL

2020-12-22 Slutrapport
Gäddfabriker – spelar det någon roll för bestånden i Östersjöns kustområden?
2019-02-11 Artikel BalticSea2020
Gäddfabriker - spelar det någon större roll för Östersjöns kustområde?