fiske

Utsättning av gös – en miljöåtgärd

Det finns studier som menar att minskade rovfiskbestånd bidrar till att öka övergödningens effekter. Detta projekt har undersökt om det är möjligt att öka mängden rovfisk genom att sätta ut gösar och därmed minska symptomen på övergödning som algblomningar och fintrådiga alger. Projektet satte ut 870.000 gösyngel under en fyraårsperiod men trots detta har mängden gös inte ökat som tänkt i området. Projektet tvingas därför konstatera att gösutsättningar inte är en lämplig metod i dagsläget. Slutrapporten "Mitigating eutrophication by means of biomanipulation" finnas att läsa under projektmaterial till höger.

Bakgrund
Experiment i sjöar visar att minskad mängd rovfisk kan göra det möjligt för djurplanktonätande småfisk att öka kraftigt. Småfisken äter upp mycket av djurplanktonen vilket gör att betningen av växtplankton minskar. Då mängden växtplankton ökar blir vattnet grumligare. Intensivt fiske kan alltså förvärra övergödningens effekter på miljön medan åtgärder som ökar mängden rovfisk kan motverka övergödningens effekter och leda till klarare vatten. I Östersjön har de minskade torskbestånden sannolikt förstärkt övergödningens effekter. Idag är torskbestånden på väg tillbaka, kommer det att leda till ett friskare Östersjön?

Målsättning
Sture Hanssons gösutsättningsprojekt är det första i sitt slag i ett havsområde. Syftet är att undersöka/simulera huruvida en ökad andel rovfisk kan förändra relationerna i födoväven så att oönskade effekter av övergödning minskar. Under en treårsperiod kommer projektet att sätta ut totalt 900 000 gösungar i Himmerfjärden, nordost om Trosa. Det huvudsakliga målet med projektet är att öka förståelsen för hur interaktioner i näringskedjan påverkar Östersjöns vattenkvalité. Med sådan kunskap kan man bedöma om övergödningens effekter kan motverkas genom minskat rovfiske. Resultaten från studien kan då påverka utformningen av Östersjöns fiskeriförvaltning.

pikeperch

Status på projektet

Start: 2007-05-01
Slut: 2012-12-01

sturehansson

Projektledare

Sture Hansson, Stockholms universitet