fiske

Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd

Bestånden av rovfiskar som gädda och abborre har minskat kraftigt längs våra kuster. Orsakerna är inte fullständigt klarlagda men klart är att reproduktionen tycks vara störd, i synnerhet i ytterskärgårdsområdena. I det här projektet har Sportfiskarna undersökt om det går att stärka bestånden av rovfisk genom att restaurera fiskarnas reproduktionsmiljöer. Projektet avslutades under 2012 och har identifierat våtmarker som kan restaureras till bra lekområden för gädda längs svenska ostkusten upp till Gävle. Förutom att identifiera områden har man hjälpt markägare för ett 20-tal områden med förberedande planering och tillstånd för att restaurera våtmarkerna. Läs slutrapporten med detaljerade beskrivningar för de 20 områdena här. Rapporten finns också under projektmaterial till höger.

Bakgrund
Rovfisken, inte minst gäddans, reproduktionsmiljöer i sötvatten har decimerats kraftigt genom utdikningar och andra mänskliga aktiviteter. Det finns stor potential att genomföra restaureringsåtgärder som stärker rovfiskbestånden på ett kostnadseffektivt sätt. Där försök gjorts med restaurering av våtmarker anpassade för reproduktion av rovfisk har arbetet varit framgångsrikt. Vid Oknö i Kalmarsund ökade exempelvis utvandringen av årsungar av gädda till Östersjön genom en restaureringsåtgärd från 3 000 till 65 000 på ett år och har därefter ökat ytterligare. Våtmarkerna binder även näringsämnen och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Målsättning
Denna förstudie syftar till att skapa grunden för en storskalig satsning på att restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Målet är att ett 20-tal storskaliga restaureringsprojekt har initierats och nödvändiga kunskapsunderlag för genomförande ska vara framtagna för de olika restaureringsobjekten. Ytterligare potentiella objekt ska ha identifierats mer översiktligt. Förstudien ska även ta fram lämpliga uppföljningsmetoder samt samverkansformer med högskolor och universitet. Spridning av resultat och erfarenheter kommer att vara en viktig del av arbetet. Slutligen ska projektet entusiasmera och engagera lokala krafter att medverka och ta initiativ till restaureringsprojekt.

Artikel
Läs mer om studien och ta reda på vad Sportfiskarnas projektkoordinator Joel Norlin säger om arbetet, i artikeln "Sportfiskarnas studie visar på en positiv framtid för rovfisken". Klicka här.

sportfisk

Status på projektet

Start: 2010-12-14
Slut: 2012-06-30

stefannystrom

Projektledare

Stefan Nyström, Sportfiskarna