fiske

Tråla efter storspigg i Bottenviken

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön och Bottenhavet. Den är också en art som i dag saknar kommersiellt värde. Med stöd från stiftelsen BalticSea2020 ska forskare vid Umeå universitet undersöka möjligheten att fiska storspigg kommersiellt för tillverkning av fiskfoder. Ett fiske efter storspigg kan ge positiva miljövinster som fler rovfiskar, men också mindre symptom av övergödning längs Östersjöns kuster.

Bakgrund
Den ökande mängden storspigg har kopplats samman med negativa effekter på Östersjöns kustekosystem. Sannolikt beror det på att storspiggen äter rovfiskyngel från abborre och gädda och påverkar beståndens tillväxt. Storspiggen äter också bottenlevande djur som djurplankton, vilket minskar betningen på växtplankton. Det i sin tur leder till ökande algblomningar i Östersjöns kustområden.

Syfte och mål
I det här projektet ska biologer vid Umeå universitet undersöka möjligheten av ett kommersiellt fiske av storspigg för fiskfoder och ta reda på om ett minskat bestånd av storspigg skulle kunna vända den negativa utvecklingen längs Östersjökusten.

Förväntningarna är att ett kommersiellt fiske av storspigg gynnar Östersjöns miljöstatus. Bland annat kan ett minskat spiggbestånd ge positiva effekter på kustrovfiskbestånden och öka möjligheten för rovfiskar, som abborre och gädda, att återhämta sig. Det kan också ge inkomster för fiskenäringen då fisket sannolikt inte står i konflikt med övriga intressenter och användare av Östersjöns fiskbestånd. Att använda storspigg som fiskfoder kan dessutom öka möjligheten för en framtida expandering av fiskodlingsnäringen i Östersjöns avrinningsområden, t.ex. i kraftverksmagasin, då netto-närsaltsbelastningen till Östersjön blir noll om fodret som används är baserat på råvaror från samma hav.

Metod
Projektet var uppdelat i två faser. I den första fasen undersökte projektet om det är gångbart att fiska spigg för produktion av fiskfoder. Om den förutsättningen fanns, skulle projektet fortsätta in i en andra fas med målet att stimulera ett kommersiellt fiske av storspigg, ett framtagande av fiskfoder och storskaligt utvärdera effekterna på kustekosystemet, då mängden storspigg har minskat. 

 

Storspigg

Status på projektet

Start: 2014-06-01
Slut: 2016-10-31

Per-Bystrm

PROJEKTLEDARE

Pär Byström, universitetslektor vid Umeå universitet.

 

PROJEKTMATERIAL

2014-04-29 - Pressmeddelande
Fiske efter storspigg kan vända negativ utveckling i Östersjön

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org