fiske

Torsk i Ålands hav

Under många år har man fångat lekmogen torsk i Ålands hav, men ingen har trott att det faktiskt är ett eget bestånd som leker och förökar sig eftersom salthalten är väldigt låg i området. Det finns dock tecken som tyder på att de faktiskt gör det. I projektet ”Torsk i Ålands hav” ska Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) göra en genetisk undersökning för att klargöra om torsken i Ålands hav skiljer sig från andra torskbestånd i Östersjön.

Öster och norr om Bornholm har man tidigare känt till tre områden där torsken har lekt; Bornholmsdjupet, Gdanskdjupet och Gotlandsbassängen. Idag leker torsken bara i Bornholmsdjupet, eftersom det inte längre finns tillräckligt med syre på de andra platserna. I Ålands hav har lekmogen torsk fångast under sommarperioden, men salthalthalten har ansets för låg för äggen att överleva.
 
Under 2012 och 2013 har SLU samlat in prover på torsk från området och det finns flera indikationer som visar på att torskbeståndet i Ålands hav kan vara ett eget bestånd. Proverna visar bl.a. att torsken inte är maskinfekterad som i södra Östersjön. Det finns också skillnader i storlek och kondition.

För att klargöra om torsken i Ålands hav utgör ett separat lekbestånd och som anpassats till den låga salthalten som råder i området, ska SLU utföra en genetisk studie av de insamlade proverna. En kombination av flera olika slags genetiska markörer kommer att användas.

Resultaten från projektet kommer i slutändan sammanfattas i en vetenskaplig artikel. Ifall studien visar att torsken i Ålands hav visar tecken på att utgöra ett eget lekbestånd kommer en informationsinsats riktas till relevanta arbetsgrupper inom ICES och Havs- och Vattenmyndigheten, för att diskutera lämpliga förvaltningsåtgärder som kan trygga beståndet långsiktigt.

Slutrapport
Totalt har projektet undersökt 263 individer samt kartlagt tillväxt och parasitförekomst i torsk från olika delar av Östersjön. Resultaten visar att den torsk som leker i Ålands hav kan vara genetiskt skild från det så kallade östra beståndet som leker i södra Östersjön, även om skillnaderna är små. Läs mer i slutrapporten "Genetisk undersökning av torsk från Ålands hav".

 

Torsk lands hav
Foto: Aquamind

Status på projektet

Start: 2014-01-31
Slut: 2014-12-31

PROJEKTLEDARE

Ulf Bergström, Sveriges Lantbruksuniversitet

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

PROJEKTMATERIAL

2015-08-25 Slutrapport
Genetisk undersökning av torsk från Ålands hav