fiske

Restaureringsinsatser med abborre i fokus

Efter ett lyckat resultat av projektet "Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd" med fokus på gädda, satsar Sportfiskarna nu på kustbestånden av abborre. I projektet ”Restaureringsinsatser med abborre i fokus”, med finansiering från BalticSea2020, ska projektet undersöka möjligheterna att genom fiskevårdsåtgärder öka reproduktionen av abborre.

Bakgrund
Under 2011 – 2012 genomförde Sportfiskarna en förstudie om förutsättningarna för storskalig satsning på restaureringsåtgärder för gädda. Förstudien genomfördes framgångsrikt och har identifierat våtmarker som kan restaureras till bra lekområden längs svenska ostkusten upp till Gävle. Förutom att identifiera områden har man hjälpt markägare för ett 20-tal områden med förberedande planering och tillstånd för att restaurera våtmarkerna. Liksom gäddan har även bestånden av abborre minskat kraftigt längs Östersjökusten. Abborren har tidigare varit vanligt förekommande, men under mitten av 1990-talet förändrades situationen för fisken. Orsaken är svår att peka ut, men abborrens minskning sammanfaller med flera andra förändringar i Östersjöns ekosystem (källa: Sportfiskarna).

För att stärka bestånden av abborre ska Sportfiskarna öka kunskapen om restaureringsåtgärder för fisken. Det kommer också leda till ekosystemeffekter såsom klarare vatten och mindre påväxt av fintrådiga alger.

Syfte och mål
I projektet ”Restaureringsinsatser med fokus på abborre” ska Sportfiskarna vidareutveckla restaureringsmetoder för abborre och sprida erfarenheter från projektet runt Östersjön. De ska också inhämta erfarenheter gjorda av tidigare projekt. Målsättningen med arbetet är att möjliggöra ett omfattande restaureringsarbete för främst abborre.

Metod
Projektet är uppdelat i två delmoment. I första momentet ska projektet samla in kunskap från både pågående restaureringsarbeten och tidigare genomförda metoder för abborre. Efter att kunskapen är insamlad kommer projektet genomföra ett antal pilotprojekt där åtgärderna kommer att utvärderas, för att se hur lekfiskvandring och yngelproduktion påverkas. För att hitta de bästa åtgärderna för abborre kommer projektet samla in data från referensvatten, i första hand i anslutning till redan initierade eller slutförda restaureringsinsatser.

Slutligen kommer erfarenheterna inom projektet från den första fasen att sammanfattas, innan projektet fortsätter in i andra momentet. Där är syftet att sprida restaureringsinsatserna längs Östersjön genom seminarier och demonstrationsobjekt. Det kommer att genomföras i samarbete med andra aktörer i Sverige och andra Östersjöländer.

Slutrapport
Resultaten från projektet visar att omfattningen sjöarea i ett vattensystem är den viktigaste förklaringsvariabeln för förekomst av migrerande abborre. För att gynna abborrbestånden längs ostkusen rekommenderas att åtgärda vandringshinder, och i den mån det är möjligt, restaurera kustnära sjömiljöer. Läs mer i slutrapporten "Fiskvård för abborre".

 Sportfiskarna2

Status på projektet

Start: 2013-09-01
Slut: 2016-12-31


joelPROJEKTLEDARE

Joel Norlin, Sportfiskarna

 

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

 

PROJEKTMATERIAL

2017-04-12 - Slutrapport
Fiskevård för abborre - Åtgärder i sötvatten för mer abborre på kusten
2017-03-29 - Sammanfattning seminarium
Sammanfattning av Sportfiskarnas seminarium Kustabborre
2013-09-01 - Tidigare projekt (Sportfiskarna)
Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd