fiske

Mot längdoptimerat fiske i Östersjön

Beståndet av torsk i södra Östersjön börjar närma sig de nivåer som rådde på 1980-talet, bland annat på grund av lyckad lek, minskat olagligt fiske samt en bättre fungerande förvaltning. Men ändå är Östersjötorskens individuella storlek förhållandevis liten. Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO), i samarbete med forskare från Havsfiskelaboratoriet (Statens lantbruksuniversitet), ska utveckla ett hållbart torskfiske i Östersjön för att förbättra genomsnittsstorleken på torsken.

Bakgrund
Stora, välväxta torskar är värdefulla för fiskenäringen och för Östersjöns ekosystem. Att öka genomsnittstorleken på torsken kan troligen ske på olika sätt, men en mindre ökning av fångststorleken skulle utnyttja bestånden effektivare. Detta kallas för ett längdoptimerat fiske och bygger på att man tillvaratar den tillväxtpotential som torsk har. Detta skulle kunna leda till att torskbeståndens storlekssammansättning blir mer ursprungligt, något som förbättrar ekosystemets interna dynamik, och i förlängningen även gynnar fiskindustrin, både genom ökade fångster och högre värde på fångsten.

Syfte och mål
Det här projektet ska utveckla fiskemetoder som tillåter torskarna att bli större och också visa att dessa metoder är tillämpbara i praktiken, i det dagliga arbetet. Gemensamt ska fiskare och forskare finna former för att vidareutveckla torskfisket i Östersjön och på så sätt nå en fortsatt gynnsam beståndsutveckling. Målet är att samarbetet kan tjäna som modell för framtida samarbete mellan fiskare och forskare.

Projektet förväntas leda till en strategi för hur fiskenäringen i Östersjön kan förändra sina fiskemetoder. Dessutom kommer projektet att ge en ökad förståelse för de faktorer som påverkar tillväxt hos torsk i Östersjön. Om projektet slår väl ut, kan det även lanseras till övriga fiskerier i Östersjön.

Projektet är uppdelat i två faser. I ett första steg kommer förutsättningarna för att påverka storleken på torsken utredas. Studierna innefattar:

  • Biologiska förutsättningar kring tillväxt och varför torsken ofta är mager. Här kommer Havsfiskelaboratoriet att analysera data på födotillgång och andra miljöfaktorer
  • Förutsättningar för att, med bibehållen lönsamhet, ändra storlekssammansättningen av torskfångsterna.
  • En analys av gällande förvaltning och fiskeregler för att se i vilken mån dessa motverkar förändrade fiskemetoder.

Resultaten från fas 1
Den först fasen avslutades med ett seminarium mellan fiskare och forskare den 13 december 2013. Läs mer om seminariet här.
Resultaten från fas 1 är ganska oväntade och innebär att projektet sannolikt kommer att komma med andra slutsatser än vad som först förväntades. Det visade sig att det teoretiska arbete som var tänkt att ligga till grund för projektet* var felaktigt och projektet har nu publicerat en rättelse**.

*(Froese et al., (2008) "Size matters: How single-species management can contribute to ecosystem-based fisheries management" Fisheries Research, 92(2–3): 231–241.)
** (Svedäng H. 2014. Comments to Froese et al. (2008): Size matters: Ne quid nimis, Fisheries Research, 149:74–75).


 

STPO

Status på projektet

Start: 2013-03-01
Slut: 2014-03-31


PROJEKTLEDARE

Staffan Larsson, Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO)

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

 

PROJEKTMATERIAL

2013-08-01 - Slutrapport fas 1
Längdoptimerat torskfiske i Östersjön Rapport av fas 1

2013-03-27 - Pressmeddelande
Fiskare och forskare samarbetar i ett unikt projekt för att utveckla Östersjöns torskfiske