fiske

Underlätta förvaltning av Östersjöns fiskerier genom förbättrad kommunikation bland aktörerna

Östersjöns regionala råd Baltic Sea Regional Advisory Council, BS RAC, förser den Europeiska kommissionen med rekommendationer om ställningstagande i östersjöfiskefrågor. Rådet ska basera sina rekommendationer på vetenskaplig information, även om forskare inte är medlemmar i rådet. Projektet med titeln “Facilitating Governance of Baltic Sea fisheries by improving communication among stakeholders” har som målsättning att analysera BS RAC i hopp om att kunna förbättra och effektivisera rådet.

Originaltitel: Facilitating governance among Baltic Sea fisheries stakeholders

Bakgrund
Östersjöns problematiska miljösituation förvärras av det svårlösta problemet med att skapa en fiskeriförvaltning som är hållbar. Detta har blivit ett allvarligt bekymmer över hela världen. Dessutom har fiskebestånden av vissa arter minskat så mycket att bestånden inte hinner reproducera sig tillräckligt snabbt för att bestånden ska upprätthållas. Europeiska kommissionen arbetar genom den gemensamma fiskeripolitiken (Common Fisheries Policy, CFP) och har etablerat regionala råd som förbereder och tillgodoser kommissionen med råd och rekommendationer utifrån fiskerisektorns och andra intressegruppers intressen. Detta projekt ska se över BS RAC som grundades i mars 2006. Medlemmarna i BS RAC, som består till två tredjedelar av fiskeindustrin och fiskare och till en tredjedel av icke-statliga organisationer såsom miljöorganisationer, ska överväga de vetenskapliga data som beskriver statusen av bestånden och prognoserna för fiskerierna i sina överläggningar. Fakta samlas in, sammanställs och tolkas av forskare från Internationella Havsforskningsrådet (International Council on Exploration of the Seas, ICES) och nationella forskningsbyråer. Forskarna är observatörer i BS RAC men inte medlemmar.

Målsättning
Målsättningen med detta projekt är att bidra till att förbättra förvaltningen av BS RAC. Speciellt kommer man att fokusera på processerna för hur de vetenskapliga uppgifterna som utgör basen för fiskeriförvaltningen kommuniceras, förstås och används av parterna i BS RAC. Vilka strategier och metoder kan användas för att förbättra förståelsen och kommunikationen bland medlemmarna i BS RAC och andra aktörer i processen, såsom fiskeindustrin, fiskare, miljöorganisationer och forskare i ICES och nationella byråer?

old2

Status på projektet

Start: 2007-12-18
Slut: 2009-07-31

ilanchabay

Projektledare

Ilan Chabay, Chalmers Tekniska Högskola