fiske

Torskprojektet 2009


BalticSea2020 har identifierat fisket, och då främst torskfisket, som en av de frågor där det finns konkreta möjligheter att bidra till en bättre miljö i Östersjön. Nedan följer en beskrivning av planerade aktiviteter och initiativ för att säkerställa att ministerrådets beslut om torskkvoter under 2009 är i linje med återhämtningsplanen.

Grundantaganden för 2009 års torskprojekt:

  • En majoritet av medlemsstaterna och kommissionen, kommer att acceptera ett kvotförslag som är inom ramen för förvaltningsplanen
  • I den händelse det politiska stödet för ökade kvoter antas öka eller gå emot förvaltningsplanen, planeras för en uppskalning av stiftelsens aktiviteter.
  • Projektet genomförs huvudsakligen av stiftelsens egna resurser. Tre tidspunkter har identifierats vid vilka beslut måsta fattas om eventuellt utökad aktivitet.

Torskprojektets målsättningar 2009:

  • Stiftelsen skall bevaka och verka för att ministerrådets beslut om kvoter för 2010 ska vara inom ramen för förvaltningsplanen och att denna inte otillbörligt frångås eller förändras.
  • Stiftelsen ska under året bevaka och konstruktivt bidra till angränsande långsiktiga processer (CFP, BSS) som inverkar på fiskeripolitiken, och samtidigt framhålla att Östersjöns miljö kräver en återhämtning av torskbeståndet på kort sikt.
  • Stiftelsens nationella insatser syftar till att säkerställa att berörda länders positioner överensstämmer med förvaltningsplanen. Val av aktiviteter och genomförandestrategi beslutas löpande för varje enskilt land.

old1

Status på projektet

Start: 2009-05-01
Slut: 2009-10-31


Projektledare

BalticSea2020

 

PROJEKTMATERIAL

2009-05-28 - Pressmeddelande
Låt miljöns krav styra torskfisket
2009-05-11 - DN Debatt-artikel
"Oansvarigt öppna för torskfiske i Östersjön"