overgodning

IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning

En av orsakerna till Östersjöns övergödda vatten är näringsläckage av gödsel från industriell köttproduktion. För att minska gödslets påverkan på Östersjön driver BalticSea2020 ett tioårigt program, ”Intensive Pig Production Program” (IPP Programmet). 

IPP Programmet strävar efter att minska läckage av kväve och fosfor till Östersjön genom att identifiera åtgärder som kostnadseffektivt återför näringen i gödslet till växtproduktionen. Initialt har en serie studier genomförts som har kartlagt problemet runt Östersjön, identifierat lämpliga åtgärder och gett konkreta rekommendationer till ”Best Available Technologies”:

  • Rötning av gödsel – ökar mängden kväve i gödslet som kan tas upp i den växande grödan
  • Säker förvaring av gödsel och rötmassa – förhindrar läckage till luft, mark och vatten
  • Separering av gödsel/rötmassa – förenklar rätt dosering av kväve och fosfor vid gödsling
  • Rätt timing för spridning av gödsel/rötmassa till åkern – maximerar upptaget av näringsämnen i grödan
  • Nationella standarder för näringsinnehållet i gödsel och grödornas näringsbehov – för att kunna anpassa gödselgivan efter näringskoncentrationen i gödseln och grödans behov
  • Nationella maxgränser för dosering av både kväve och fosfor – för att minska risken för överdosering

Kunskapsspridning och påverkan
BalticSea2020 sprider kunskapen och rekommendationerna till myndigheter och jordbrukare i Östersjöområdet, bland annat genom EU-projekten Baltic Manure, Baltic Compass och Baltic Deal. Andra viktiga målgrupper är HELCOM, EU:s Östersjöstrategi och EU:s Miljödirektorat som bestämmer vilken miljöhänsyn den industriella grisproduktionen måste ta, genom EU:s ”Industrial Emissions Directive”.

Demonstrationsanläggning
Programmets målsättning är att uppföra en demonstrationsanläggning som tillämpar de rekommenderade åtgärderna och visar hur de fungerar i praktiken. I samarbete med Swedish Biogas International, polska statliga lantbruksrådgivningsmyndigheten (CDR) och Nordiska Investeringsbanken har en förstudie genomförts för att identifiera en lämplig lokal och samarbetspartner i Polen. Förstudien visade på svårigheter att få lönsamhet i gödselbaserad biogasproduktion under nuvarande förhållanden i Polen, och demonstrationsanläggningen kommer därför att fokusera på övriga rekommenderade åtgärder.

För mer information om demonstrationsanläggningen - klicka här. Demontrationsanläggningen är en del i IPP Programmet.

IPPP photo by Mattias Klum

Status på projektet

Start: 2010-01-01
Slut: 2020-01-01

PROJEKTLEDARE

BalticSea2020

KONTAKT

info@balticsea2020.org

 

PROJEKTMATERIAL