overgodning

Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt

Blåstång beskrivs ofta som Östersjöns skog och frodades tidigare på flera platser längs den svenska kusten. Övergödning, utsläpp av föroreningar eller annan mänsklig påverkan har lett till att blåstången har utarmats eller helt försvunnit. Med finansiering från BalticSea2020 ska tre forskare från Stockholms universitet ta fram en manual, som visar var och hur blåstången kan komma tillbaka.

Bakgrund
Blåstång är en grundsten i Östersjöns artfattiga ekosystem och fungerar som både boplats och skydd för många fiskarter och som föda till ryggradslösa djurarter. Inom ramen för BalticSea2020:s projekt ”Levande kust”, startade Sveriges Vattenekologer under 2013 och 2014 projektet ”Restaurering av vegetationsklädda bottnar”. Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för att lyckas med inplantering av några viktiga och vanliga växtarter i kustnära vikar. En av arterna var blåstång och resultaten visade att inplanterad vuxen blåstång, under rätta förhållanden, kunde överleva och växa till sig i viken. Som en förlängning av det här projektet kommer forskare från Stockholms universitet att ta fram en handbok med målet att accelerera takten på återkoloniseringen av blåstång längs den svenska kusten.

Syfte
Projektet vid namn ”Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt” syftar till att ta fram en manual för hur ett blåstångsbestånd kan restaureras i områden där tång har försvunnit eller minskat. Manualen kommer att innehålla en lista över vilka faktorer eller parametrar som måste mätas och analyseras samt förslag på metoder anpassade för norra Egentliga Östersjön.

Metod
Projektet kommer att delas upp i tre faser där den första fasen kommer att fokusera på att ta fram en litteratursammanställning för att ta reda på vilken vetenskaplig information som redan finns tillgänglig om blåstången. Manualen kommer sedan tas fram med utgångspunkt från sammanställningen, men också med hänvisning till vetenskapliga referenser och rapporter. 

I fas två kommer manualen att testas i fält genom ett antal fallstudier i norra Egentliga Östersjön. Först väljs några lämpliga lokaler ut inom Stockholms län. Valet baseras på data från nationell och regional miljöövervakning och inventeringar och pågående kontrollprogram som utförs i vissa områden. Resultatet får sedan avgöra vilken lokal som är lämpligast för en lyckad restaurering av blåstång. På den utvalda lokalen kommer projektet sedan genomföra restaureringar enligt den framtagna manualen.

I fas tre kommer manualen att färdigställas baserat på resultaten från fas ett och två. Manualen kommer främst att fungera som en praktisk handledning för hur man restaurerar blåstångssamhällen och var det är lämpligt att genomföra åtgärderna. Manualen riktar sig mot bl.a. kommuner, Länsstyrelser och vattenvårdsförbund.

Projektet finansieras av BalticSea2020 och kommer att avslutas i slutet av 2019 för att presenteras år 2020.

Projektet leds av:
Lena Kautsky, Professor emeritus och Senior Advisor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik samt Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Susanne Qvarfordt, PhD. Forskare, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet/marinbiolog, samt miljökonsult på Sveriges Vattenekologer AB,
Ellen Schagerström, PhD. Forskare, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet samt Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Tångbloggen

Följ gärna projektet på Tångbloggen.

 

 

blastang manual

Foto: Vattenekologerna

Status på projektet

Start: 2016-11-01
Slut: 2019-12-31

 

PROJEKTLEDARE

Lena Kautsky, Susanne Qvarfordt och Ellen Schagerström, Stockholms universitet.
Kontakt: Ellen Schagerström


PROJEKTMATERIAL

2020-03-19 - Artikel BalticSea2020
Ny handbok visar hur blåstången i Östersjön kan komma tillbaka
2020-03-19 - Handbok om blåstång
Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön
2018-11-16 - Artikel BalticSea2020
Så ska blåstången komma tillbaka 

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org