overgodning

Utvärdering av fosfor som bidrar till övergödning

För att kunna sätta in kraftfulla åtgärder mot fosfortillförseln till Östersjön är det viktigt att känna till vilken typ av fosfor som når havet och varifrån den kommer. Med stöd från BalticSea2020 ska Uppsala universitet undersöka och analysera fosfor från jordbruks- och skogsområden för att reda ut vilka av dessa som bidrar till övergödning i Östersjön.

I Sverige utgör fosforförlusterna från åkermark drygt 20 % av det totala fosforbidraget till sjöar och vattendrag. Förlusterna från skogsmark beräknas vara större, nästan 40 %. Tillsammans svarar alltså dessa områden för en stor del av den fosfor som når Östersjön, men större delen begravs i bottnarna utan att bidra till övergödning. Istället är det endast en mindre andel av fosforn, beroende på källa, som blir tillgänglig för växtplankton och därmed övergödningsdrivande.

Syfte och mål
För att reda ut i vilken omfattning fosfortillförseln från jordbruks- och skogsmarker bidrar till övergödningen av Östersjön, ska projektet identifiera de fosforföreningar som kommer från de olika områdena. Förväntningarna är att den samlade kunskapen bidrar till mer riktade, verksamma och kostnadseffektiva åtgärder.

Metod
Projektet genomförs i Björnöfjärdens viksystem (Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden) på Ingarö i Värmdö kommun. Under våren 2014 har prover från skog och mark i Säbyvikens avrinningsområde, och sediment från Säbyviken samlats in. Därefter ska organisk fosfor i dessa prover analyseras. Provtagning och analys fortätter under resten av året för att kunna jämföra tillförseln under de olika årstiderna.

Projektet startade maj 2014 och pågår i ca två år.

 

 

 

Fosfortyper

Status på projektet

Start: 2014-05-01
Slut: 2016-06-31

Projektledare

Per Sjöberg, Instiutionen för kemi vid Uppsala universitet

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org

info