overgodning

Strandäng för gäddyngelproduktion

Under ledning av Sportfiskarna påbörjades 2012 restaurering av den igenväxta strandängen vid Lugnet på Ingarö. Syftet är att återskapa en strandäng (våtmark) så att den åter igen skulle fungera som ett lek- och uppväxtområde för gädda.

Lugnet har bedömts ha mycket goda förutsättningar att fungera som lek och uppväxtområde för gädda, men för att fungera behöver den kraftiga vassen tas bort från området.

Under hösten 2012 klipptes den befintliga vassen nere vid roten och allt material transporterades bort från området. När strandängens vass togs bort, ökar solinstrålningen och därmed vattentemperaturen i området. Det gynnar reproduktionen, kläckning och födotillgång för fisk i området.

Vassklippning av det slag som genomfördes i Lugnet brukar räcka för att en våtmark eller strandäng ska kunna återetableras och fungera som yngelplats. Vid Lugnet växte dock vassen sig kraftig igen redan under försommaren 2013, sannolikt eftersom marken är väldigt rik på näring. För att hålla tillbaka vassen i detta område bedömdes det därför nödvändigt att klippa vassen ytterligare en gång och sedan låta den betas och trapnas av nötkreatur för att förhindra återväxt.

För ett gott resultat krävs ett långsiktigt engagemang med betande djur under många år framöver. Kostnaden för denna typ av underhåll och skötsel av strandängen har bedömts överskrida nyttan, varför projektet avbröts 2013.

Slatter
Slåttning av vass november 2012. Foto: Linda Kumblad.

Besök Nyheter Levande kust, för mer information om "Strandäng för gäddyngelproduktion".

Inom Levande kust-projektet kommer flera åtgärder att genomföras, både på land och i vattnet, för att förbättra rovfiskbeståndet och minska näringstillförseln till vattnet. Det storskaliga demonstrationsprogrammet började under våren 2011 och utförs i Björnöfjärdens viksystem på Ingarö, Värmdö kommun.

 

strandangar
                                                              Foto: Sportfiskarna

Status på projektet

Start: 2012-10-01
Slut: 2013-12-31

Projektledare

Sportfiskarna

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org