overgodning

Demonstrationsanläggning för optimerad behandling, förvaring och spridning av gödsel från industriella djurgårdar

Gödsel från djur har i alla tider använts som näring för växter. I samband med den industriella djurhållningens framväxt blev gårdarna så stora att den mark man hade att tillgå för avsättning av den egenproducerade gödseln, inte räckte till. Kretsloppet var brutet. Idag utgör dessa gårdar en stor lokal utsläppskälla av fosfor (P) och kväve (N). Om gården saknar tillfredsställande metoder och teknologi för behandling, förvaring och spridning av gödsel, frigörs stora mängder näringsämnen till luft och vatten. Ämnen som övergöder våra hav och driver på klimatförändringen.

 

 

 

Bakgrund
BalticSea2020 startade år 2010 ett långsiktigt forsknings- och åtgärdsprogram i syfte att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för läckage av näringsämnen från stallgödsel. Efter ett omfattande utredningsarbete startade 2013 ett storskaligt demonstrationsprojekt i samarbete med en industriell grisgård i Polen som producerar ca 50 000 slaktsvin om året.

Genomförande
I första skedet etablerades en näringsbalans för all fosfor och kväve som omsätts på gården. Denna beräkning ligger sedan till grund för åtgärder, bl.a.

  • Förbehandling av gödsel (bl.a. försurning för att göra kväve mindre flyktigt, separering av gödsel till en torr respektive våt fraktion, samt tillsatts av ämnen som binder fosfor till torrfraktionen).
  • Förvaring (torrfraktionen pelleteras eller sprids som lokal jordförbättring medan våtfraktionen förvaras i slutna tankar, med kapacitet om 9 månaders förvaring, för att därefter spridas på gårdens åkrar när risken för läckage av fosfor är som minst).
  • Spridning (praktiska råd om när gödsel skall spridas, samt teknologier för spridning av våtfraktion på ett effektivt och säkert sätt).

Parallellt driver projektet ett vetenskapligt övervakningsprogram för att mäta och utvärdera effekten av vidtagna åtgärder.

Projektet "Bättre näringskretslopp för djurgödsel" under ledning av BalticWaters2030, bygger vidare på stiftelsens demonstrationsprojekt på grisgården i Polen. För mer information om projektet, besök https://balticwaters2030.org/.

* För mer information, se rapporterna “Best Available Technologies for Manure Treatment”, “Cost Effective Phosphorus Management Measures” and “Best Available Technologies for Pig Manure Biogas Plants in the Baltic Sea Region” under projektmaterial till höger.

 

 

 

Demoanlggning

Status på projektet

Start: 2011-01-01
Slut: 2020-01-01


PROJEKTLEDARE

BalticSea2020

KONTAKT

info@balticsea2020.org