overgodning

Aluminiumfällning i Björnöfjärdens viksystem

Med programmet Levande kust hoppas stiftelsen kunna visa att det är möjligt att restaurera övergödda viksystem så att de återfår klart vatten, ett naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar. Att klara visionen om god ekologisk status är en utmaning. Både nutida belastning och den historiska skulden av näringsämnen är stor. För att lyckas krävs konkreta och kraftfulla åtgärder, både på land och i vattnet. För att stoppa läckaget av fosfor från bottensedimenten i genomfördes aluminiumfällning under somrarna 2012 och 2013. Åtgärden utfördes av Vattenresurs AB.

Varför behövs aluminiumbehandling?
I bottenvatten på Björnöfjärdens viksystems råder onaturligt dåliga livsförhållanden med syrefria bottnar, liten ljustillgång och extremt höga näringshalter. Inga andra organismer än bakterier kan överleva i sedimenten och det finns inte heller någon fisk i vatten som är djupare än sex meter, stora delar av året.

Det största tillflödet av näring (fosfor) till vattnet kommer från viksystemets sediment, där stora mängder näringsämnen lagrats in under många decennier. Den naturliga tillförseln av fosforbindande ämnen såsom järn, aluminium och kalcium till bottnarna, har inte ökat i samma omfattning som fosfortillförseln de senaste hundra åren. Järn förlorar dessutom sin förmåga att binda fosfor när sedimentet blir syrefritt. Järnbunden fosfor frisätts då istället och bidrar till algblomningar i det ovanliggande vattnet, som i sin tur leder till mer syrefria bottnar när de bryts ner. En ”ond cirkel” uppstår där samma fosfor bidrar till återkommande algblomningar och sedan syrefria bottnar.

För att få bättre vattenkvalitet i fjärden av åtgärder som genomförs på land, måste även tidigare års fosforutsläpp, ”de gamla synderna” som frisätts från sedimentet, åtgärdas.

Alfal

Figur 1. Foto: Fredrik Wulff

Hur går det till?
Aluminiumbehandlingen utförs av Vattenresurs AB som använder sig av en patenterad metod där en aluminiumlösning blandas in i sediment från en specialbyggd pråm (Figur 1) som sakta och med stor precision kör fram och åter över botten och blandar ner en aluminiumlösning i det översta sedimentskiktet. Lösningen blandas ned i tre omgångar så att den sprids ut jämt över bottenytan. Det tillförda aluminiumet binder snabbt och permanent den fosfor som annars läcker upp till vattnet.

Syrefribotten
Figur 2. Alla bottnar djupare än 6 meter är syrefria och hyser inget liv annat än bakterier. Dessa bottnar har aluminiumbehandlats för att minska näringsläckaget från sedimentet.

Aluminiumbehandlingen genomfördes i två steg; under sommaren 2012 behandlades bottnar mellan 6 och 12 meter i Säbyviken och Björnöfjärden, och under sommaren 2013 djuphålorna och Torpe-Infjärden.

Vad är aluminiumbehandling?
Aluminiumlösningen är samma ämne som används vid dricksvattenrening i våra större vattenverk. Metoden är effektiv och behandlingen har använts för att restaurera sjöar under drygt 40 år i Sverige, såväl som USA och i Europa. Hittills har man inte sett några negativa sidoeffekter, så länge det inte råder väldigt sura förhållanden i vattnet. Det finns inget som tyder på att det skulle vara annorlunda för Östersjön. Till skillnad från sjöar har Östersjön dessutom en god buffertkapacitet, det vill säga en bra förmåga att motverka att vattnet blir surt.

Aluminiumbehandlingen har gjort vattenkvaliteten bättre
Till följd av aluminiumbehandlingen är fosforhalten vikens bottenvatten minskat med mer än 90%. Det innebär att behandlingen fungerar bra; d.v.s. att sedimenten binder fosfor igen, trots syrebristen. Fosforhalten i hela viken har också blivit mycket lägre än i vår referensvik Fjällsviksviken, och motsvarar nu de halter och siktdjup i vattnet som rådde i mitten på förra seklet.

Till följd av den starkt minskade fosfortillgången i vattnet förväntads viksystemet bland annat få en minskad tillväxt av alger och klarare vatten. Det bör också leda till mindre syretäring i bottenvattnet så att bottendjur och fisk återvänder till viken.


Åtgärderna på land som är minst lika viktiga för att den goda vattenkvaliteten ska bestå. Läs gärna mer om våra projekt och åtgärder inom Levande kust i programmets projektbeskrivning. Klicka här.

För att komma tillbaka till programsidan, klicka här.

 

 

 

 

 

vattenresurs

Status på projektet

Start: 2012-07-31
Slut: 2013-12-31

Projektledare

Vattenresurs AB

PROJEKTMATERIAL