overgodning

Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment

En kraftfull åtgärd mot övergödningsproblemen i Östersjön vore att öka sedimentens fosforbindande förmåga. Denna förmåga har till stora delar gått förlorad när bottnarna blivit syrefria, till följd av övergödningen de senaste decennierna. Detta är ett centralt problem både för kustzonen och för egentliga Östersjöns djupare områden. I detta projekt undersöktes om restprodukter från kalk- och cementindustrin har möjlighet att användas för att öka bottnarnas bindningsförmåga av fosfor.

 

Kan kalk binda fosfor i Östersjöns bottensediment?
Inom ramen för BalticSea2020s projekt Levande kust har Björnöfjärdens syrefria bottnar behandlats med aluminiumlösning för att binda fosfor, som annars frisätts från bottnarna och bidrar till övergödning. Aluminiumbaserade lösningar fungerar bra men är dyra och förädlade produkter, primärt avsedda för vattenrening. Det kan vara motiverat att använda aluminium i begränsade områden, men ska detta göras i större skala behövs andra fosforbindande föreningar.
I ett tvåårigt projekt under ledning av forskare på Stockholms Universitet har man undersökt om restprodukter från kalk- och cementindustrin är ett möjligt alternativ till aluminium.

Märgel binder fosfor men är svår att sprida i stor skala
Den första delen av projektet visade att märgel har potential att binda fosfor som frigörs i Östersjöns syrefria bottnar. Bindningsmekanismen bygger på ytadsorption och att de minsta märgelpartiklarna (<75µm) är de som effektivast binder fosfat. För att binda den fosfatfosfor som beräknas läcka från en kvadratmeter sediment (ca 2 g P/m2) bedömdes det gå åt mellan en och två liter märgel.

Målsättningen med det efterföljande delprojektet var att ta fram ett relativt billigt granulat av märgeln som skulle kunna spridas vid vattenytan och sjunka ner till sedimenten där märgeln skulle lösa upp sig och binda fosfatfosfor effektivt och långsiktig. Utvecklingen av lämpligt granulat gjordes i laboratorieskala, och det bedömdes vara svårt att uppnå en effektiv fosforbindning med rimliga mängder granuler under de förhållanden som råder på Östersjöns djupare bottnar. Eventuellt kan en effektiv fosforbindning uppnås med rimliga mängder granuler om partiklarna berikas med andra typer av fosforbindande material.

Stiftelsen har beslutat att inte gå vidare med projektet då praktiskt användbara resultat av märgelgranulering bedöms ligga för långt fram i tiden. Märgeln har potential att binda fosfor i Östersjöns bottenmiljö och att finna andra sätt att tillsätta märgeln och/eller behandla den för optimal fosforbindning bedömer stiftelsen som potentiellt intressanta.

 

kustzon 2

Status på projektet

Start: 2011-10-01
Slut: 2014-06-30

svenblomqvist

Projektledare

Sven Blomqvist, Stockholms universitet

 

PROJEKTMATERIAL

2013-02-20 - Rapport
Permanent inaktivering av fosfor i Östersjöns bottensediment
2013-05-29 - Populärvetenskaplig artikel
Kan Östersjöns sommarblomning begränsas?
2012-08-24 - Pressmeddelande
BalticSea2020 finansierar två nya projekt med syfte att minska övergödningen i Östersjöns kustvikar

 

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org