overgodning

Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?

Effekterna av övergödning i grunda havsvikar längs Östersjön består, trots att näringstillförsel från land har minskat. En anledning är att bottnarnas fosforbindande förmåga har försämrats. För att komma till rätta med övergödningen, kommer det här projektet att undersöka metoder som kan vara potentiella fosforbindare.

I grunda havsvikar är egentligen syrebrist i sediment ovanligt. Vattnet blandas om regelbundet vilket bidrar till att syresituationen i bottenvattnet är bra. Men trots ett bra vattenutbyte är fosforläckage från bottnarna ett stort problem och som bidrar till övergödningen. Det är uppenbart att bottensedimenten saknar tillräckligt med fosforbindande ämnen.

Inom BalticSea2020:s storskaliga demonstrationsprojekt ”Levande kust” genomfördes med lyckat resultat, en aluminiumbehandling av de syrefria sedimenten i Björnöfjärden sommaren 2012 och 2013, så att bottnarna på nytt kunde binda fosfor igen. Efter behandlingen har viken återfått samma goda vattenkvalitet som på 1950-talet. Undersökningar visar dock att aluminiumbehandling i grunda övergödda vikar fungerar sämre, särskilt om pH blir högt (över 9), eftersom det försämrar stabiliteten av aluminium-fosfor-bindningen. För att hitta alternativ till aluminium ska det här projektet undersöka andra ämnen som effektivt kan binda fosfor i grundare vatten.

Granfjärden
Granfjärden utanför Östhammar i Norduppland, har valts ut som en lämplig vik för utveckling av åtgärder mot intern fosforbelastning i grunda vikar. Havsviken är grund och övergödd, främst på grund av fosforläckage från vikens bottensediment. Östhammars kommun har under de senaste åren kartlagt och åtgärdat merparten av den externa belastningen från vikens avrinningsområde, men på grund av att bottnarna fortfarande läcker fosfor består övergödningen.

Järn som lämplig fosforbindare

Sommaren 2017 genomfördes ett pilotförsök i liten skala i laboratoriemiljö, på uppdrag av Östhammars kommun och med LOVA-bidrag, som visade att järntillsats kan minska fosforläckaget från sedimenten, och bör binda fosfor lika effektivt som aluminium. Ämnet är också naturligt den dominerande fosforbindaren i sedimenten. Det här projektet kommer att undersöka järntillsatsens funktion och effektivitet för att stoppa fosforläckaget från sedimenten i Granfjärden, men också utvärdera effektiviteten i förhållande till andra potentiella bindare, som aluminiumklorid (samma som i Björnöfjärden), och märgel.

Metod
Projektet kommer att använda sig av så kallade inneslutningar som placeras i Granfjärden (totalt 10 stycken). En inneslutning är en avgränsande yta i viken som kontrollerat utvärderar effektiviteten av valda metoder. Här kommer fyra tillsatser att undersökas i två inneslutningar vardera: järn i löst form, järn i granulform, aluminiumklorid och märgel. Två av inneslutningarna kommer att lämnas oberörda som referens. Mätningar kommer att genomföras varannan vecka för att utvärdera effekten av de valda metoderna. I slutändan kommer projektet beskrivas i en slutrapport, där utvärdering och rekommendationer presenteras.

Projektet finansieras av BalticSea2020 med bidrag från Östhammars kommun (inkl. Lova-bidrag).

 

 

 

 

Projektbild granfjarden2

Status på projektet

Start: 2018-01-01
Slut: 2019-12-31

 

PROJEKTLEDARE

Naturvatten i Roslagen AB.

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org


PROJEKTMATERIAL

2018-09-10 - Artikel BalticSea2020
Bottnar som övergöder - går det att stoppa den onda cirkeln?
2018-08-13 - Artikel i Svt Nyheter Uppsala
Övergödd fjärd ska räddas med järn 
2018-08-13 - Artikel i Uppgång
Järn kan rädda gödda fjärdar