Levande kust

2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram Levande kust, ett demonstrationsprojekt under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin. I en vik i Stockholms skärgård testas olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning.

Bakgrund
Levande kust genomförs i Björnöfjärden (Värmdö kommun), en skärgårdsvik som kan ses som ett ”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Övergödningen i Björnöfjärden beror främst på näringsläckage (kväve och fosfor) från dåliga avlopp, jordbruksaktiviteter, hästhållning och från de gamla synderna i vikens bottensediment; det vill säga näring som under lång tid lagrats upp i sedimenten, men som frigörs när sedimentet blir syrefritt. Läs mer om övergödning här.

Syfte och mål
Målet med projektet är att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Bra miljö, eller god ekologisk status, kännetecknas av klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fiskesamhälle och syresatta bottnar med bottendjur.

Åtgärder för en bättre vattenkvalitet
För att Björnöfjärden åter ska bli en frisk skärgårdsvik genomförs en rad åtgärder i och omkring viken:
De syrefria sedimenten har aluminiumbehandlats under somrarna 2012 och 2013 så att de på nytt kan binda fosfor. Efter behandlingen har viken återfått samma vattenkvalitet som på 1950-talet. Läs mer om aluminiumbehandlingen här.

bjornefjarden-Odelberg
Under 2013 hade Björnöfjärden bättre siktdjup än på mycket länge. 
Foto: Joakim Odelberg.

För att behålla vikens goda vattenkvalitet minimeras näringstillförseln från omkringliggande åkrar med strukturkalkning, sedimentationsdammar med kalkfilter. Läs mer om strukturkalkning, sedimentationsdammar med kalkfilter här.

Bra dränering av åkrar, så kallad täckdikning, minskar näringsläckage från åkermark. I täckdiken leds överskottsvatten bort från åkern i nedgrävda rör som mynnar ut i diken som finns runt åkrarna. För att binda den fosfor som finns löst i vattnet kan kalk blandas in i jorden som omger rören, en åtgärd som enligt teorin fungerar i ca 30 år. För att utvärdera åtgärdens (täckdikning med kalkinbladning) effektivitet, genomförs nu földesstyrda provtagningar i dikesrören som visar hur mycket fosfor som tas upp och läcker från åkermarken. Läs mer om täckdikning med kalkinblandning här.

Dåliga avlopp i området förbättras, en uppsamlingsstation för latrin har byggts och näringsläckage från hästgårdar har åtgärdats. Läs mer om åtgärder för avlopp här.

För att återfå ett starkt gäddbestånd har en våtmark anlagts i anslutning till Björnöfjärden där gäddyngel kan växa upp i en trygg miljö. Ett fiskeförbud har införts i viken mellan 1 april-15 juni. Under denna period leker gäddorna och bör inte störas.

Projektet har också planterat ut blåstång för att få tillbaka en naturlig bottenvegetation. Läs mer om restaurering av vegetationsklädda bottnar här.

Klicka här för att se en sammanfattande karta på vart de olika åtgärderna har genomförts i området.

Sprida kunskap
Projektets erfarenheter har sammanfattats i en bok som beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar. Boken kommer att sprida projektets lärdomar och resultat till länderna runt Östersjön.

Här hittar du projektets Vitbok. Antal sidor: 62
Läs projektets fullständiga Vitbok här. Antal sidor: 124
En sammanfattning av Levande kust hittar du här.
Vitboken på engelska hittar du här. Antal sidor: 64

Naturutställning 
Vid Björnöfjärden finns en naturutställning som sammanfattar genomförda åtgärder i projektet. Utställningen är gratis och öppen året runt, besök levandekust.se för mer information.

Sedan 2019 drivs projektet Levande kust (II) från Stockholms universitets Östersjöcentrum av forskarna Linda Kumblad och Emil Rydin. Arbetet sker i nära samverkan med BalticSea2020 som är initiativtagare och huvudfinansiär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levandekust

Status på projektet

Start: 2011-03-01
Slut: 2019-12-31

linda emilPROJEKTLEDARE

Emil Rydin & Linda Kumblad

 

PROJEKTMATERIAL

2020-08-20 - Artikel av Stockholms universitet (Naturvetenskapliga fakulteten)
Så kan Östersjön räddas - vik för vik
2019-08-08 - Fullständig Vitbok på engelska
Effective measures against eutrophication – a story about regaining good ecological status in coastal areas
2019-06-18 - Fullständig Vitbok - uppdaterad
Levande kusts fullständiga Vitbok 1.0
2019-04-26 - Artikel av BalticSea2020
Inspirationsträff för Sveriges åtgärdssamordnare
2019-04-01 - Vetenskaplig artikel
Capturing past eutrophication in coastal sediments – Towards water-quality goals
2019-03-15 Sammanfattning
Levande kust höll informationskväll för boende vid Björnöfjärden
2019-02-22 Film
Levande kust presenteras i en film!
2018-11-30 - Vitbok
Effektiva åtgärder mot övergödning – en berättelse om att återfå god ekologisk status i kustområden
2018-10-11 - Artikel i Svenska Dagbladet
Viken kom tillbaka från de döda - så kan Östersjön räddas
2018-05-16 - Sammanfattning Levande kust
Att rädda en fjärd - en berättelse om att återfå god ekologisk status i kustområd
2018-05-16 - Pressmeddelande
Ny rapport om hur övergödda havsvikar kan återställas
2018-03-01 - Artikel och intervju 
Levande kust i Ålands radio och Nya Åland
2017-10-20 - Radioinslag i Vetenskapsradion
Aluminium renar havsvik i Östersjön
2017-05-18 - Artikel i Nacka Värmdöposten
Onda cirkeln bruten ­ vik mår bra igen
2017-05-13 - Artikel i Fiskejournalen
Bättre vatten i Björnöfjärden
2017-04-26 - Artikel i Svealandskusten
Bra vatten i Björnöfjärden igen
(Svealandskusten 2017)
2017-04-19 - Vetenskaplig artikel
Remediation of a Eutrophic Bay in the Baltic Sea
2017-04-19 - Pressmeddelande
Levande kust har bidragit till en friskare Björnöfjärd (Environmental Science & Technology)
2016-12-22 - Slutreplik i Aktuell Hållbarhet
”Positivt att Villaägarna stöder förbättrad rening av enskilda avlopp i känsliga områden”
2016-12-21 - Replik från Villaägarna på debattartikel i Aktuell Hållbarhet
”Fokus måste ligga på andra utsläpp än de från enskilda avlopp”
2016-12-19 - Debattartikel i Aktuell Hållbarhet
”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”
2016-10-13 - Uppdatering: Jordbruksprovtagning Säby gård
Jordbruksprovtagning vid Säby gård har börjat
2016-06-29 - Vetenskapliga mätningar
Mätningar i Björnöfjärden fortsätter även nästa år
2016-06-17 Artikel
Tömning av gäddvåtmarken vid Björnöfjärden
2016-05-27 - Utomhusutställning
Projektet "Levande kust" presenteras i en naturutställning
2016-05-15 - Broschyr
Levande kust - restaurering av en skärgårdsvik
2014-03-12 - Pressmeddelande
Havs- och Vattenmyndigheten: Fiskeförbud i Björnöfjärdens viksystem
2013-12-12 Nyhetsbrev #4 - Julbrev 2013
Levande kust summerar året som gått och önskar God jul och Gott nytt år
2013-09-06 - Nyhetsbrev #3
Nyheter från Levande kust hösten 2013
2013-07-05 - Nyhetsbrev #2
Sommarnyheter från Levande kust
2013-04-19 - Artikel i Svealands kustvattenvårdsförbunds årsrapport 2013
Levande kust vill visa att det går
2012-12-20 - Rapport om åtgärd för en förbättrad miljö i skärgården
Fosforfällning för en förbättrad skärgårdsmiljö – ett mesokosmförsök
2012-12-20 - Rapport om Björnöfjärdens historiska utveckling
Björnöfjärdens historiska utveckling - JP Sedimentkonsult HB
2012-12-18 - Nyhetsbrev #1 Julbrev
Levande kust önskar god jul och gott nytt år
2012-08-22 - Rapport: Undersökning av Björnöfjärdens, Säbyvikens och Torpe-Infjärdens bottensediment
Läckagebenägen fosfor i Björnöfjärdens bottensediment
2012-04-18 - Rapport om fosforbelastningen från land till Björnöfjärden
Levande kust - Fosforbelastning från land till Björnöfjärden i Värmdö kommun
2012-03-07 - Det här kan du göra för att bidra till minskad övergödning
Ingen övergödning - Naturvårdsverkets råd till allmänheten
2012-02-23 - Projektets anmälan om 12:6 samråd till Länsstyrelsen
Anmälan om 12:6 samråd
2012-02-06 - Rapport med resultat från inventering av vikarnas vegetation
Vegetationsinventering i Björnöfjärden, Ingarö
Vegetationsinventering i Fjällviksviken, Djurö
Vegetationsinventering i Skarpösundet, Vindö
Vegetationsinventering i tre havsvikar. Jämförelser mellan vikarna
2012-02-06 - Rapport med resultat från inventering av fiskyngel i vikarna
Yngelinventering i Skarpösundet, Fjällviksviken och Björnöfjärden
2012-02-06 - Rapport med resultat från nätprovfiske i vikarna
Provfiske i Björnfjärden, Fjällviksviken och Skarpösundet
2012-02-06 - Rapport om undersökning av vikarnas bottenliv
Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällviksviken och Skarpösundet
2012-02-01 - Folder som presenterar projektet i text och bild.
BalticSea2020 - För en levande kust
2011-07-01 - Bakgrundsdokument för urval av vikar i Stockholms skärgård
Status och förstudie levande kustzonsprojektet
2011-06-01 - Översiktliga platsundersökningar och metoder
Översiktliga platsundersökningar av trösklade vikar i Stockholms län för BalticSea2020's kustzonsprojekt
2011-01-14 - Pressmeddelande
Två projektledare rekryterade till BalticSea2020s Kustzonsprojekt