overgodning

Restaurering av vegetationsklädda bottnar

Ett av de tydligaste tecknen på övergödning i kustzonen är att blåstång och kärlväxter försvinner från innerskärgårdens skyddade miljöer. Det är allvarligt eftersom dessa växtsamhällen fyller många viktiga ekologiska funktioner. Ett kriterium för god ekologisk status enligt vattendirektivet är ett frodigt växtsamhälle. Sveriges Vattenekologer i samarbete med forskare på Stockholms universitet samt Stockholms universitets Östersjöcentrum, har inlett ett arbete där växtsamhället i Björnöfjärden ska förbättras.

Växtsamhällets betydelse
I Östersjön fyller vegetation som alger och kärlväxter många viktiga ekologiska funktioner. Växterna skapar viktiga miljöer för djurlivet i och vid havet. Bland växterna lever en mängd små ryggradslösa djur som är föda åt fisk och fågel. Fiskar söker sig också till de vegetationsklädda bottnarna för att finna lämpliga lek- och yngelplatser. Bottenvegetationen tar också upp näring som tillförs via landavrinning och andra utsläpp. På mjuka bottnar stabiliserar växterna bottensedimenten, vilket minskar upprörning av sediment och bidrar till en bättre vattenkvalité (klarare vatten).

Inplantering av arter som minskat eller försvunnit till följd av övergödning i Björnöfjärden kan snabba på restaureringen så att fjärden återfår en god ekologisk status. Lämpliga arter för inplantering är blåstång och natearter, vilka förekommer naturligt i viken och fyller viktiga funktioner i ekosystemet.

Syfte och målsättning
Det övergripande syftet med detta projekt är att i tre fältstudier undersöka (1) förutsättningarna för att lyckas med inplantering av viktiga vattenväxter när vattenkvaliteten i Björnöfjärden förbättrats, (2) identifiera kostnadseffektiva inplanteringsmetoder, och (3) effekten av minskad sedimentbelastning på algerna.

Projketet mynnade ut i projektet "Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt". Läs mer om det projektet här.

Vattenekologerna

Levande kust
För mer information om stiftelsens projekt Levande kust – klicka här. Där kan du läsa mer om våra andra åtgärder för att förbättra den ekologiska statusen i Björnöfjärden.

 

 

Bottenveg

Status på projektet

Start: 2013-05-01
Slut: 2016-06-31

Projektledare

Sveriges Vattenekologer

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org