overgodning

Integrerade skyddszoner

Trots stora insatser i form av rådgivning och förbättrade odlingsmetoder är näringsläckage från jordbruksmark fortfarande den största orsaken till Östersjöns dåliga miljötillstånd. Ett ännu olöst problem är de hundratusentals dräneringsrör i åkermark runt Östersjön som leder näringsrikt vatten rakt ut i vattendragen. I projektet ”Integrerade skyddszoner” ska Hushållningssällskapet i Halland i samarbete med Högskolan i Halmstad samt Videncentret for Landbrug och Fødevareøkonomisk Institut i Danmark, minska läckage av näringsämnen från åkermarken till Östersjön.

Bakgrund
Övergödningssituationen i Östersjön har inspirerat till många lösningsförslag, t.ex. ändrade odlingsmetoder och anläggning av våtmarker, men än så länge finns inget som minskar det underjordiska läckaget av näringsämnen via dräneringsrör. Utmed långa sträckor längs Östersjön finns det stora mängder dräneringsrör som leder näringsrikt vatten från åkermarken ut till vattendragen.

Syfte och mål
I det här projektet är syftet att rena det näringsrika vattnet från åkermarken med hjälp av så kallade ”integrerade skyddszoner”. Integrerade skyddszoner innebär i princip en heltäckande filtrering av både ytvatten och dräneringsvatten, vilket ger ett mycket bra skydd mot näringsläckage från åkermark till vattendrag och hav. Projektet ska utvärdera vetenskapligt hur mycket kväve och fosfor som kan renas med hjälp skyddszonerna. Målsättningen är sedan att sprida innovationen till fler länder runt Östersjön.

Projektet drivs av Hushållningssällskapet i Halland, i samarbete med Högskolan i Halmstad samt Videncentret for Landbrug och Fødevareøkonomisk Institut i Danmark, med finansiering av stiftelsen BalticSea2020. Stiftelsen stöder sedan tidigare andra innovativa åtgärder som bedöms ha stor potential att förbättra Östersjöns miljö och här ser man ytterligare en möjlighet att minska näringstillförseln från land till våra vatten.

Under en treårsperiod kommer även frågor som kostnadseffektivitet, platsspecifik dimensionering och reningseffektivitet av kväve och fosfor att utvärderas.

Illustration integrerad skyddszon

Sektionsskiss IBZ utkad svensk text
Klicka på bilden för större format.

Det näringsrika vattnet renas i en ränna och i en infiltrationsbank som anläggs mellan åkern och diket. För att infiltrationen ska fungera så bra som möjligt planteras träd på infiltrationsbanken som tar upp näringsämnen från vattnet. På så sätt går inget vatten från åkern till vattendraget utan att först renas från fosfor och kväve, vilket gör att övergödning i närliggande vattendrag minskar.

Sedan stiftelsens finansiering har upphört har projektet fortgått. Mer information, rapport och vetenskapliga artiklar finnas att läsa här.

 

 

Integrerade skyddszoner

Status på projektet

Start: 2013-05-01
Slut: 2015-12-31


PeterFeuerbachPROJEKTLEDARE

Peter Feuerbach, Hushållssällskapet i Halland

 

PROJEKTMATERIAL

2019-02-18 - Rapport samt vetenskapliga artiklar
Nya vetenskapliga artiklar om integrerade skyddszoner
2013-03-27 - Hemsida
Integrerade skyddszoner
2013-03-26 - Pressmeddelande
Ny åtgärd kan minska läckage av näringsämnen från jordbruk till Östersjön
2013-03-26 - Broschyr
Integrerade skyddszoner

KONTAKT BALTICSEA2020

info@balticsea2020.org