Baltic Eye

BalticSea2020 har tillsammans med Stockholms universitet startat Baltic Eye - en satsning där användbar kunskap om Östersjön ska samlas in och förmedlas till beslutsfattare. Målet är att stärka möjligheterna att hantera havets miljöproblem.

Östersjöns ekosystem befinner sig sedan åtminstone ett sekel tillbaka under kraftig påverkan av utsläpp, överfiske, förändrad markanvändning och olika former av kustexploatering. Vidare påverkar också klimatförändringarna Östersjön och dess begränsade antal arter, vilket kan ge förändringar i näringsväven. För att kunna lösa Östersjöns miljöproblem är det viktigt att den samlade kunskapen som finns om innanhavet integreras och att en helhetssyn växer fram.

I februari 2013 avsatte BalticSea2020 100 miljoner kronor för att starta Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Den vetenskapliga kärnan utgörs av sju östersjöforskare och tre kommunikationsexperter som ska samla in och analysera kunskap om Östersjön och stärka den övergripande vetenskapen om havet. Målet är att bistå beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå, med redskap och underlag för att kunna hantera miljöproblemen i Östersjön.

Forskarna vid Baltic Eye ska vara experter inom följande områden:

  • Jordbrukets miljöpåverkan, med fokus på bl.a. åtgärder mot näringsläckage och effekter på Östersjön.
  • Avrinningsområdets dynamik, med fokus på Östersjöområdets närings- och föroreningsflöden.
  • Miljögifter, med fokus på kemiska föroreningar i Östersjön.
  • Fisk- och fiskefrågor, med fokus på Östersjöns fiskeriförvaltning i ett ekosystemperspektiv.
  • Marina habitat, med fokus på bl.a. förvaltning av marina livsmiljöer och Östersjöns skyddade områden.
  • Bottensedimentens dynamik, med fokus på bl.a. lagring av näringsämnen och miljögifter.
  • Östersjöns cirkulation och vattenutbyte.

För mer information se också Stockholms universitet och Östersjöcentrums hemsida här.

För att besöka Baltic Eye:s hemsida, klicka här.


 

balticeye

Status på projektet

Start: 2013-02-01
Slut: 2019-07-01

 

PROJEKTMATERIAL

2018-03-06 - Policy brief
Musselodling - en osäker åtgärd mot övergödning i Östersjön
2017-12-19 - Policy brief
Förbättra gödselåtervinningen inom jordbruket
2017-11-03 - Policy brief
Så här påverkar båtlivet havsmiljön
2017-06-22 - Policy brief
Avancerad rening av avloppsvatten
2017-06-07 - Policy brief

Mikroplasters effekter på marint liv
2017-01-20 - Policy breif
Gamla synder som spökar
2016-12-06 - Policy brief
Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd
2016-12-06 - Policy brief
Mikroplaster i hygienartiklar
2016-11-25 - Policy brief
Återcirkulera jordbrukets växtnäring - för ett friskare Östersjön
2015-11-25 - Policy brief
Flerårsplan för fisket i Östersjön
2013-02-20 - Pressmeddelande

100 miljoner för ett friskare Östersjön
 
KONTAKT BALTICSEA2020