Sök pressmeddelanden

2011-07-05

Ny rapport: Best Available Technologies for Pig Manure Biogas Plants in the Baltic Sea Region

Den här rapporten syftar till att identifierar och beskriva bästa tillgängliga teknologier för att röta grisgödsel och återföra näringen som gödningsmedel till jordbruket. Såväl rötningstekniker som för och efterbehandling har analyserats, liksom hur rötmassan bäst förvaras och sprids till åkern.

2011-07-04

Ny rapport om Fosfor-index

Inom IPP Programmet har Fosfor-index identifierats som ett kostnadseffektivt verktyg att minska risk för fosforläckage från åkrar. Olika P-index (eller liknande modeller) har utvecklats parallellt i Danmark , Sverige, Finland och Tyskland, men än så länge är tillämpningen av P-index liten. I januari arrangerade Baltic Sea 2020 en workshop där forskare som tagit fram P-index modeller, myndigheter och lantbruksrådgivare träffades och utbytte erfarenheter. Deltagarna enades om att P-index är ett potentiellt verksamt verktyg för att bedöma risk för P-läckage från åkrar, men att modellerna behöver utvecklas och göras mer användarvänliga för att bli mer använda.

Läs hela rapporten här: Phosphorus Indices - Status, relevance and requirements...

2011-05-13

”Vårt grisiga hav” om kopplingen mellan köttkonsumtion och det övergödda havet

Folke Rydéns dokumentärfilm ”Vårt grisiga hav” undersöker kopplingen mellan vår ökande köttkonsumtion och algsoppan i våra badvatten om somrarna. ”Vårt grisiga hav” sänds den 15 maj kl. 20.00 i SVT2.

2011-03-30

BalticSea2020 satsar nu på att rensa havet från spöknät

WWF Polen har startat ett pilotprojekt som kommer att lokalisera och ta upp förlista fiskeredskap, så kallade spöknät. Projektet finansieras av BalticSea2020 och pågår till december 2011. Övergivna eller borttappade fiskeredskap är ett "tyst" problem på havsbottnen. Redskapen fortsätter att fånga fisk, fåglar och marina däggdjur under många år vilket bidrar till nedbrytning av den marina miljön.

2011-01-25

Två projektledare rekryterade till Baltic Sea 2020s Kustzonsprojekt

Den 1 mars börjar Linda Kumblad och Emil Rydin som projektledare för Baltic Sea 2020s stora kustzonsprojekt.

2010-12-01

Ny stor satsning på mer rovfisk i Östersjöns kustområden

Baltic Sea 2020 ger anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en storskalig satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Målet är att ett 20-tal storskaliga restaureringsprojekt ska kunna startas längs hela ostkusten.

2010-11-02

10.5 miljoner till studie om fågeldöden i Östersjön

Baltic Sea 2020 och Signhild Engkvists Stiftelse finansierar ett nytt projekt under ledning av Lennart Balk, Docent vid Stockholms Universitet i syfte att utreda och kartlägga de bakomliggande orsakerna till tiaminbrist hos ejder och blåmussla i Östersjön.

2010-06-09

Nu lanserar vi Båtmiljö.se

- en lättillgänglig hemsida om ett miljövänligare liv på sjön
Det har tidigare varit svårt att hitta samlad information om vad båtägare kan göra för att minska påverkan på havsmiljön. Ett flertal organisationer arbetar med frågan i stort som smått och från olika utgångspunkter, men ett större grepp har saknats. Därför lanserar vi nu Båtmiljö.se med information och miljövänliga tips och idéer för båtlivet.

2010-03-30

Ett hållbart torskfiske i Östersjön inom 3 år?

Stiftelsen BalticSea2020, Svenska Postkodlotteriet och Marine Stewardship Council (MSC) har inlett ett samarbete för Östersjöns miljö. Syftet är att sprida MSC-certifieringen och ekomärkningsprogrammet i hela Östersjöregionen. Som ett första steg öppnar MSC ett kontor i Stockholm från vilket man kommer tillhandahålla tjänster till fiskare och fiskerinäring i Sverige, Danmark och norra Tyskland.

2010-03-30

Nytt samarbete för Östersjöns miljö

Stiftelsen Baltic Sea 2020, Svenska PostkodLotteriet och Marine Stewardship Council (MSC) har inlett ett samarbete för att driva på miljöfrämjande åtgärder i Östersjön. Den verksamhet som det nyöppnade MSC-kontoret i Stockholm kommer att bedriva syftar till att förändra fiskemarknaden i Östersjöregionen. Inledningsvis tillhandahålls tjänster till fiskerinäringen i Sverige, Danmark och norra Tyskland.

2010-03-04

Är du både båt- och miljövän?

Första juni lanserar vi en nyhet för alla som vill veta mer om hur man på bästa sätt kombinerar en stark känsla för båtliv med ett stort miljöengagemang.

2010-02-12

Studiematerial till ”Alla torskar”

Ingen vill att torsken ska försvinna. Ändå låter vi det hända. Varför? I Östersjön är torsken den viktigaste rovfisken i näringskedjan. Finns det för lite torsk påverkas andra djur och växter. När torsken minskar, ökar mängden skarpsill som leder till minskade mängder djurplankton som i sin tur bidrar till en ökning av växtplankton (det vi på somrarna kallar algblomning).

2009-10-01

Utsättning av 290 000 gösyngel i Himmerfjärden

I veckan inleddes storskaligt forskningsprojekt med sikte på att minska övergödningen i Östersjön. Utsättningen var den första av tre lika stora utsättningar som genomförs över tre år och omfattar totalt nära 900 000 gösyngel. Projektet är det första i sitt slag i ett havsområde och syftet är att undersöka om en ökad andel rovfisk kan förändra relationerna mellan organismer så att oönskade effekter av övergödning minskar.

2009-05-12

”Oansvarigt öppna för torskfiske i Östersjön”

Publicerat 2009-05-11 i DN Debatt
Östersjöexperter vill freda torsken ännu några år: För tidig start förstör ett framtida lönsamt fiske och skadar miljön. Vi balanserar på gränsen till att lyckas återskapa ett rikt torskbestånd i Östersjön och ett friskare hav. Men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över.

2009-05-06

Svenska forskare samlar polska fiskare till rundabordssamtal i Gdynia

Idag träffas polska fiskare, vetenskapsmän, miljöorganisationer och representanter från polska myndigheter vid ett rundabordssamtal i Gdynia, Polen för att diskutera en gemensam överrenskommelse beträffande hållbart fiske i Östersjön.

2009-04-14

Nytt forskningsprojekt ska minska övergödningen i Östersjön

Ny teknik kan fånga stora mängder läckande fosfor innan det når havet. Idag är de omfattande fosforutsläppen från jordbruksmark en bidragande orsak till övergödningen i Östersjön. Testning av nya filtreringsmetoder i dikesdammar och filterbrunnar indikerar att läckaget kan reduceras med 30-40 procent och nu inleds ett forskningsprojekt för att undersöka metodernas fulla potential.

2008-08-11

Warszawa minskar fosforutsläppen till floden Vistula och Östersjön

En avsiktsförklaring om att drastiskt minska mängden fosfor i vattnet från Warszawas reningsverk har undertecknats av Borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz – Waltz och ordförandena för de privata stiftelserna Baltic Sea 2020 och finska John Nurminen Stiftelsen.