Sök pressmeddelanden

2013-05-07

Renare Östersjö med rådgivning till polska jordbrukare

Näringsläckage från jordbruket är den största källan till Östersjöns övergödning och många projekt pågår runt detta. Men kunskapen har oftast inte nått fram eller börjat användas av flertalet jordbrukare runt Östersjön. Ett nytt projekt finansierat av stiftelsen BalticSea2020 tar fasta på landsbrukarnas eget engagemang och kunnande. Med rådgivning och nätverksbyggande ska övergödningen minskas.

2013-05-06

Premiär för Den andra vågen – en film om miljögifter i Östersjön

Någonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Resultatet överraskar och oroar.

2013-05-05

Vetenskapens värld visar ”Den andra vågen”, en dokumentär av Folke Rydén

Måndag den 6 maj 2013 visas Folke Rydéns dokumentär Den andra vågen i Vetenskapens värld, SVT2. Filmen är den tredje dokumentären i stiftelsens tioåriga medieprojekt The Baltic Sea Media Project. Filmen undersöker miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar. 

2013-04-26

Sportfiskarnas rovfiskprojekt får miljöpris

Sportfiskarnas rovfiskprojekt har tilldelats Kalmars internationella miljöpris 2013. Det skriver Sportfiskarna i ett pressmeddelande som gick ut igår. Priset på 100 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön.

2013-04-24

Ny styrelseledamot till BalticSea2020

Den 15 april avgick styrelseledamoten Sten Gustafsson av åldersskäl. BalticSea2020 tackar Sten för hans viktiga och engagerade arbetsinsats i styrelsen under åren 2006 till 2013. Sten har i kraft av sin långa erfarenhet och kunskap varit ett stort stöd för både styrelsen och stiftelsen. Sten Gustafsson efterträds av Eva Carlson. 

2013-04-19

BalticSea2020 deltog på Hav- och vattenforum 2013

I förra veckan deltog BalticSea2020 på Havs- och Vattenforum 2013 - en stor konferens om vattenmiljöfrågor. Konferensen arrangerades av Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg den 16 - 17 april. Stiftelsens projektledare för Levande kust och Fiske pratade bland annat om enskilda avlopp och hållbart fiske.

2013-03-27

Fiskare och forskare samarbetar i ett unikt projekt för att utveckla Östersjöns torskfiske

Beståndet av torsk i södra Östersjön börjar närma sig de nivåer som rådde på 1980-talet, bland annat på grund av lyckad lek, minskat olagligt fiske samt en bättre fungerande förvaltning. Men ändå är Östersjötorskens individuella storlek förhållandevis liten. Med stöd från BalticSea2020 vill Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO) i samarbete med forskare från Havsfiskelaboratoriet (Statens lantbruksuniversitet) utveckla ett hållbart torskfiske i Östersjön för att förbättra genomsnittsstorleken på torsken.

2013-03-26

Ny åtgärd kan minska läckage av näringsämnen från jordbruk till Östersjön

Trots stora insatser i form av rådgivning och förbättrade odlingsmetoder är näringsläckage från jordbruksmark fortfarande den största orsaken till Östersjöns dåliga miljötillstånd. Ett ännu olöst problem är de hundratusentals dräneringsrör i åkermark runt Östersjön som leder näringsrikt vatten rakt ut i vattendragen.

2013-02-20

135 kilometer farliga fiskenät har plockats upp från Östersjön

Under 2012 plockade polska och litauiska fiskare upp 22 000 kilo förlorade fiskenät i Östersjön. Arbetet utförs inom ramen för projektet ”Rensa spöknät i Östersjön”, som leds av WWF Polen i samarbete med Litauiska Naturskyddsförningen och med finansiering av BalticSea2020. Nätens totala längd uppgår till ungefär 135 kilometer – vilket är nästan lika långt som avståndet från Stockholm till Norrköping.

2013-02-20

100 miljoner för ett friskare Östersjön

Stockholms universitets nyinrättade Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner kronor till projektet Baltic Eye som ska förmedla användbar kunskap om Östersjön till beslutsfattare i samhället. En kunskapsförsörjning som är nödvändig för att förändra Östersjöns miljötillstånd.

2013-02-06

Lyckat projekt har lagt grund till mer rovfisk i Östersjöns kustområden

BalticSea2020 gav för två år sedan anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Nu är förstudien genomförd och ett 20-tal omfattande restaureringsåtgärder har inletts i det lyckade projektet.
Bestånden av rovfiskar som gädda och abborre har minskat längs stora delar av ostkusten och orsakerna är inte helt fastställda. Att arbeta med fiskevård i kustmynnande vattendrag dit bland annat gädda och abborre vandrar för lek är en av de insatser som kan göras för att vända trenden.

2013-01-31

BalticSea2020s grundare Björn Carlson skriver om fiskeripolitik i nättidningen EurActiv

Inför Europaparlamentets kommande röstning i februari har stiftelsens grundare och ordförande Björn Carlson skrivit om betydelsen av en förbättrad gemensam fiskeripolitik, i nättidningen Euractiv.de. Björn Carlson säger bland annat att kommissionens siffror är alarmerande: medlemsstaterna i EU har godkänt fångstnivåer som är 40 procent högre än de genomsnittliga vetenskapliga rekommendationerna, samtidigt som 62 procent av fiskbestånden i Atlanten och 82 procent av beståndet i Medelhavet är överfiskade. Dessutom kastas 1,7 miljoner ton död fisk tillbaka i havet, vilket motsvarar en fjärdedel av den fisk som fångats inom EU.

2013-01-24

Den prisbelönade filmen ”Spöken i Östersjön” får en uppföljare

Spöknät är ett globalt problem som förekommer i alla hav, sjöar och vattendrag där det fiskas. Det handlar om borttappade fiskeriredskap som fortsätter att fiska i årtionden, vilket påverkar fiskbestånden och som är ett djurplågeri och ett oförlåtligt slöseri med våra gemensamma naturresurser. Under 2010/2011 producerades den första dokumentärfilmen ”Spöken i Östersjön” av Joakim Odelberg, med finansiering av BalticSea2020, för att uppmärksamma problemet med de borttappade fiskeredskapen – så kallade spöknät. Inspelningen gjordes i havsområden runt Sverige, Polen och Litauen, med material hämtat från både ovan och under ytan. Nu får filmen en uppföljare.

2012-12-06

BalticSea2020 har blivit medlem i BS RAC

BalticSea2020 har blivit medlem i Baltic Sea Regional Advisory Council (BS RAC), General Assembly. Huvudsyftet med BS RAC är att ge råd till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i frågor som rör förvaltningen av fisket i Östersjön. Till BS RAC remitterar EU förslag till nya lagar, för att höra medlemmarnas syn på dem. BS RAC:s medlemmar är fiskeorganisationer och andra intressenter, där BalticSea2020 ingår. För mer information om BS RAC, se här.

2012-12-05

Pris för innovativ gödselspridningsteknik - SyreN

Ett pris från EU-projektet ”Baltic Manure” har delats ut till en nyskapande gödselspridningsteknik vid namn SyreN. Tekniken är bra för både miljön och jordbruket. När gödslet sprids förvandlar SyreN den ammoniak som finns i gödslet, genom att tillföra svalsyra. Därigenom minskas utsläppen av ammoniakkväve till luften, vilket minskar mängden kväve som genom luften faller ner i havet. Samtidigt gör SyreN att andelen växtillgängligt kväve ökar i gödslet, vilket är bra för växproduktionen och jordbrukets lönsamhet.

2012-12-03

God odlingsteknik för bra vattenkvalitet

Greppa Näringen och Markus Hoffman skrev den 30 november 2012 om tyska forskare som har räknat ut hur mycket kväve och fosforflödet i ett nordtyskt vattendrag kan minska, om lantbrukarna börjar använda den bästa möjliga odlingstekniken ("best management practice" (BMP)). Fyra åtgärder beräknades, bland annat en åtgärdsplan för växtnäring. Beräkningarna visar på gott resultat och når nästan Vattendirektivets mål. Vattendraget som har studerats heter Kielstau (ligger i norra Tyskland) och påminner en del om vattendragen i Skåne. Läs vidare i artikeln "Vad ger god jordbrukarsed för vattenkvalitet?" på Greppa Näringen. För mer information om BalticSea2020s arbete för att minska gödslets påverkan på Östersjön - se stiftelsens tioåriga program "Intensive Pig Production Program" (IPPP), inom programområdet Övergödning.

2012-11-09

Rich European Fishermen – för en hållbar fiskenäring i Europa

BalticSea2020 har hjälpt till att starta ytterligare en facebooksida; Rich European Fishermen. Syftet med sidan är att visa hur EU:s skattebetalares pengar används i form av fiskesubventioner och vad det är för fiskebåtar som dessa pengar går till. På sidan publiceras varje dag information om fartyg som fiskar i vatten utanför den Europeiska unionen, inom ramen för så kallade ”partnerskapsavtal”, och hur mycket skattepengar de har fått för att bygga om och modernisera sina båtar.

2012-11-07

Nybörjarguide till den gemensamma fiskeripolitiken (CFP)

Fish For the Future (FFF) har tagit fram en broschyr som på fem minuter förklarar hur den gemensamma fiskeripolitiken fungerar. Just nu pågår viktiga diskussioner om fisket i Europaparlamentet, men åsikterna mellan ledamöter i Europaparlamentet, de nationella delegationerna och de politiska grupperna är splittrade.

2012-10-31

Nytt i Levande kust-projektet

Som en del i Levande kust-projektet startar ”Strandäng för gäddyngelproduktion” under ledning av Sportfiskarna. Syftet är att återskapa en strandäng (våtmark) som kommer att fungera som ett lek- och uppväxtområde för gädda. På så sätt ökar möjligheterna för god gäddproduktion. Projektet utförs i Lugnet på Ingarö i Värmdö kommun och strandängen omfattar cirka nio hektar stort område. Läs mer om projektet här.

2012-10-19

Högre inkomst för fiskare om EU röstar för ett hållbart fiskbestånd

Ett välskött och hållbart fiske kan resultera i minskade utkast och högre inkomst för fiskare och fiskindustrin. Det säger WWF i ett pressmeddelande som publicerades den här veckan. Pressmeddelandet grundar sig på WWF:s senaste undersökning, Socio-Economics Benefits of a Bold EU Fisheries Reform. Undersökningen genomfördes av Framian BV och är den första som ur ett EU-perspektiv undersökt fiskesektorns potentiella sociala och ekonomiska vinster och som visar på argument för en förbättrad reform av Europas fisken.