Sök pressmeddelanden

Stiftelsen Baltic Sea 2020, Svenska PostkodLotteriet och Marine Stewardship Council (MSC) har inlett ett samarbete för att driva på miljöfrämjande åtgärder i Östersjön. Den verksamhet som det nyöppnade MSC-kontoret i Stockholm kommer att bedriva syftar till att förändra fiskemarknaden i Östersjöregionen. Inledningsvis tillhandahålls tjänster till fiskerinäringen i Sverige, Danmark och norra Tyskland.

MSC samarbetar med fiskare för att öka utbudet av hållbara produkter från havet. Samtidigt samarbetar man också med handlare, livsmedelsindustri och andra aktörer i producentledet för att göra de hållbara marina produkterna mer tillgängliga. Utöver detta arbetar man med utbildningskampanjer i syfte att upplysa konsumenter om frågor som rör havsmiljön. Insatserna syftar också till att upplysa konsumenterna hur de kan göra kloka miljöval när de handlar fisk och skaldjur (marina produkter).

Rupert Howes, VD för MSC, menar att det är tack vare Baltic Sea 2020:s givmildhet och stödet från Svenska PostkodLotteriet som MSC kan agera i Östersjöregionen.
- ”Vi uppmuntras och inspireras av den direktkontakt som MSC har med svenska fiskare, fiskerinäringen, distributörer och handlare. Vi ser också fram emot att bygga vidare på dessa relationer för att hantera de miljömässiga utmaningar vi har framför oss. Vi är särskilt stolta över det arbete vi genomför i skolor, eftersom en av de mest centrala frågorna i MSC:s arbete är att värna fiskbestånden för denna och för framtida generationer. Vi är övertygade om att en hållbar fiskerinäring i Östersjön är möjlig att uppnå och att Östersjön kan utvecklas till ett hälsosamt och levande ekosystem.”

 Fiske: en integrerad del av Östersjöns ekosystem
Fisk är en värdefull del av näringskedjan och därmed också av Östersjöns ekosystem. Genom att sprida MSC:s arbete i regionen uppmuntrar man till en ansvarsfull förvaltning av viktiga arter i Östersjön, såsom exempelvis torsk. Målsättningen är att uppnå livskraftiga och hållbara fiskebestånd och att återupprätta en balanserad fiskepopulation.

Conrad Stralka, Verksamhetschef på Baltic Sea 2020 säger “Stiftelsen hoppas att införandet av MSC-märkning i regionen kommer att bidra till ett hållbart torskfiske i Östersjön och samtidigt möjliggöra för människor att, inom en snar framtid, kunna köpa och äta torsk som de vet är lagligt fiskad på livskraftiga bestånd”.

 Omvandling av fiskerinäringen med hjälp av MSC
Tack vare MSC:s fiskericertifiering och ekomärkningsprogram finns det nu möjligheter för fiskeindustrin i Östersjöregionen att uppvisa att man lever upp till globala marina hållbarhetskrav. MSC-programmet säkerställer också att man agerar i enlighet med de riktlinjer för internationell ”best practice” som fastslagits av FN:s Food and Agriculture Organisation.

 Svenska skolor och MSC
Lanseringen av projektet "Fisk för katten", som genomfördes i Norrköping den 25 mars, är ett första steg i att befästa MSC:s roll i Östersjöregionen. Projektet syftar till att öka mängden MSC-certifierade produkter som serveras i svenska skolbespisningar. Som ett resultat av det nya samarbetet kommer därmed fler svenska skolbarn att kunna välja hållbart producerad fisk till lunch. Utöver detta ska projektet också bidra till att havsmiljöfrågor integreras i undervisningen genom att man tillhandahåller relevant informationsmaterial. Samarbetet mellan Norrköpings skolförvaltning, MSC och svensk livsmedelsindustri är det första av detta slag. Målet är att sprida kunskap om hållbart fiske till nästa generations konsumenter.

 Lansering av MSC i Östersjöregionen
Lanseringen av projektet Fisk och barn Sverige är ett första steg i att befästa MSC:s roll i Östersjöregionen. Till hösten, när det här projektet avslutats, presenteras den nye kontorschefen.

 Slutnotat
Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och ekomärkningsprogrammet för viltfångad fisk som ligger inom ramen för ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards och FN:s Food and Agricultural Organisations (FAO) riktlinjer för fiskecertifiering. FAO:s  ”Guidelines for the Eco-labelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries” stipulerar att en trovärdig fiskecertifiering och ekomärkning ska innehålla:

  •    Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;
  •     Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;
  •     Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Sydney, Haag, Edinburgh, Berlin, Kapstaden och Paris.

Totalt sett är nästan 190 fiskeriområden involverade i MSC-programmet. Mer än 67 av dessa är certifierade och 120 är under bedömning. Ytterligare 40 till 50 fiskeområden ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 12 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Det redan certifierade fisket har årliga fångster nära fyra miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan sju procent av den totala viltfångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 4 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från hållbart fiske, märkta med MSC:s ekomärkning.

För ytterligare information om MSC, vänligen besök www.msc.org.

Svenska PostkodLotteriet är ett kommersiellt företag där intäkterna kommer från lottförsäljning och doneras till välgörande ändamål. Vi kallar detta marknadsdriven välgörenhet. Läs mer om vår verksamhet på www.postkodlotteriet.se