Sök pressmeddelanden

För åtta år sedan startade BalticSea2020 det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård och har som mål att visa att det går att återfå god ekologisk status i övergödda havsvikar runt Östersjön. Vid projektets start berodde övergödningen i fjärden till största del på läckage av fosfor från fjärdens botten. Idag har läckaget från bottnarna stoppats, men hur gick det till? Och spelar förhållandena i vattnet och botten någon roll för vilken metod som är mest användbar?

Emil Rydin, docent i Limnologi och projektledare på BalticSea2020, berättar om erfarenheterna från Björnöfjärden samt ett nytt projekt som han arbetar med: ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?”. Läs hela artikeln här.

bottnarsomovergoderbild