Sök pressmeddelanden

I sju år har projektet ”Levande kust” i Björnöfjärden pågått. Målsättningen var att undersöka om det går att få tillbaka bra vattenkvalitet och god ekologisk status. Nu är resultaten klara: övergödningen har minskat, mängden växtplankton har halverats och siktdjupet ökat. Bottenvegetationen breder ut sig och syresituationen i bottenvattnet har förbättrats. Fisk och bottendjur börjar återvända till de djupare delarna av viken.

Björnöfjärden ligger vid Ingarö i Stockholms skärgård och var kraftigt övergödd. Projektet startades med noggranna undersökningar av fjärden, omkringliggande områden och en närliggande fjärd som referens.

Många olika åtgärder har genomförts för att minska näringstillförseln till Björnöfjärden. Bland annat har boende förbättrat sina små avlopp, näringsläckaget har minskat med jordbruksåtgärder och hästgårdar har med enkla medel förbättrat gödselhanteringen. Störst näringsläckage kom från fjärdens syrefria botten som stoppades genom en aluminiumbehandling. Sammantaget har åtgärderna halverat övergödningen i fjärden.

Levande kust är ett demonstrationsprojekt som har dokumenterats i en Vitbok så att projektets resultat och erfarenheter kan bidra till att åtgärderna genomförs på fler platser runt Östersjön. Skulle landåtgärderna genomföras fullt ut längs Sveriges Östersjökust, skulle läckaget av fosfor från land kunna minskas med omkring 200 ton per år. Det motsvarar nästan hälften av Sveriges åtagande enligt HELCOMs åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan.

Ytterligare ca 500 ton fosfor per år skulle kunna hindras från att läcka till vattnet och bidra till övergödning om kustnära bottnar längs Sveriges Östersjökust behandlades på samma sätt som i Björnöfjärden.

Projektet har genomförts av BalticSea2020 med docenterna Linda Kumblad och Emil Rydin som projektledare.

En sammanfattning av projektet och dess åtgärder samt Vitboken i sin helhet finns här.

För ytterligare upplysning om Levande kust:
Linda Kumblad
Mobil: 0733 79 98 16
E-mail: linda.kumblad@balticsea2020.org

Emil Rydin
Mobil: 0707 15 91 84
E-mail: emil.rydin@balticsea2020.org