Sök pressmeddelanden

Idag träffas Östersjöländernas ansvariga ministrar och EU-kommissionärer i Bryssel för att diskutera Östersjöns situation och framtid. Mötet ingår i Helcoms verksamhet. 2007 antogs Baltic Sea Action Plan, en gemensam plan för att återställa god ekologisk status i innanhavet till år 2021. Dagens möte kommer även handla om hur planen för Östersjöns miljö uppfylls.

En fråga som tyvärr inte får det utrymme den skulle behöva på dagens möte är krisen i Östersjöns torskbestånd. Det beror på att många av de deltagande ministrarna inte råder över fiskerifrågan i sina respektive länder. För Sveriges del behöver miljöpartiets närvarande ministrar stå tillbaka för landsbruksminister Sven Erik Bucht. Dessutom styrs fisket i EU av EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) och GFP har flera gånger klargjort att fiskerinäringens ekonomiska och sociala intressen ska väga lika tungt som miljöintresset. Östersjötorskens kritiska situation kommer därför i skymundan under dagens möte.

Helcom och Baltic Sea Action Plan ska bidra till miljöförbättrande åtgärder för Östersjön, men då måste även torsken inkluderas.