Sök pressmeddelanden

Ett av stiftelsens största demonstrationsprojekt "Levande kust" har blivit publicerade i den högt rankade vetenskapliga tidsskriften Environmental Science & Technology.

Under somrarna 2012 och 2013 genomförde stiftelsen BalticSea2020 en aluminiumbehandling av Björnöfjärdens syrefria bottnar. Syftet var att hjälpa vikens sediment att på nytt binda fosfor. Efter behandlingen har Björnöfjärden återfått samma vattenkvalitet som på 1950-talet.  

Sedan 2010 arbetar BalticSea2020 med projektet ”Levande kust” som genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Med projektet vill vi visa att det går att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Bra miljö, eller så kallad god ekologisk status, kännetecknas av klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar med bottenlevande djur. Enligt EU:s Vattendirektiv ska alla vatten uppnå god status 2021, eller absolut senast år 2027.

Ett Östersjön i miniatyr

Björnöfjärden påminner om ett ”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftig övergödd, har litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Näringsämnen (fosfor och kväve) som når Björnöfjärden och bidrar till övergödningen kommer främst från mänskliga aktiviteter som pågår i området runt fjärden, men det största tillflödet av näring till vattnet kom från viksystemets sediment. Här har stora mängder näringsämnen lagrats under många decennier och den naturliga förmågan att binda fosfor har försvagats i takt med att viken blivit allt mer övergödd och fått allt större utbredning av syrefria bottnar. För att åtgärda ”de gamla synderna” aluminiumbehandlades de syrefria bottnarna under 2012 och 2013.
Till följd av aluminiumbehandlingen kan de på nytt binda fosfor, och fosforhalten i vikens vatten har halverats.

- Det innebär att behandlingen fungerar bra; d.v.s. att sedimenten binder fosfor igen. På bara tre år har fjärden gått från att vara kraftigt övergödd till att ha god vattenkvalitet med klarare vatten. Vi ser också att både djur och växter börjar återhämta sig, även om det tar tid och krävs mer arbete tills vi är i hamn, säger Emil Rydin, projektledare BalticSea2020.

"Viljan att ta vara på en friskare Björnöfjärd är stor"

Att använda ingenjörsmetoder som aluminiumbehandling är omdiskuterat. Bland annat har metoden ansetts vara orealistisk att använda på grund av att det är för stora områden att behandla och för att den kan ha okända effekter på miljön. Det finns också en oro att dessa metoder ska minska engagemanget för åtgärder på land.

- Med vårt projekt i Björnöfjärden ser vi tvärtom en ökad medvetenhet hos både fastighetsägare runt fjärden och Värmdö kommun, som nu i större utsträckning värnar om exempelvis förbättrade enskilda avlopp och att vidta åtgärder på hästgårdar för att minska risken för näringsläckage. Viljan att ta vara på en friskare Björnöfjärd är stor, säger Linda Kumblad, projektledare BalticSea2020.

För att behålla vikens goda vattenkvalitet är det avgörande att näringstillförseln från land också minskas. För att uppnå det har projektet exempelvis genomfört olika jordbruksåtgärder och åtgärder på hästgårdar, och verkat för förbättrade enskilda avlopp. Dessutom har olika rovfiskåtgärder och restaurering av bottenvegetation gjorts.

Det övergripande målet är att ta fram en vitbok som beskriver projektets erfarenheter och slutsatser om hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar. Vitboken kommer att presenteras senare i år.

Artikeln ”Remediation of a Eutrophic Bay in the Baltic Sea” av Emil Rydin, Linda Kumblad, Fredrik Wulff och Per Larsson, har publicerats i Environmental Science & Technology och finns fritt tillgänglig här.

Vad är aluminiumbehandling?
Aluminiumlösningen som använts i Björnöfjärden är samma ämne som används vid dricksvattenrening i våra större vattenverk. Metoden är effektiv och behandlingen har använts för att restaurera sjöar under drygt 40 år i Sverige, såväl som USA och i Europa. Hittills har man inte sett några negativa sidoeffekter, så länge det inte råder väldigt sura förhållanden i vattnet. Det finns inget som tyder på att det skulle vara annorlunda för Östersjön. Till skillnad från sjöar har Östersjön dessutom en god buffertkapacitet, det vill säga en bra förmåga att motverka att vattnet blir surt.

Om BalticSea2020
BalticSea2020 är en privat stiftelse vars mål är att fram till år 2020 bidra till åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö. Det skall uppnås genom att förbruka en donation om 500 miljoner kronor på konkreta åtgärder inom forskning, opinionsbildning och aktivt engagemang i projekt.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Kumblad, docent och projektledare BalticSea2020 
Tel: +46 (0)8 673 97 63, +46 (0)733 79 98 16
E-mail: linda.kumblad@balticsea2020.org

Emil Rydin, docent och projektledare BalticSea2020 
Tel: +46 (0)8 673 97 66, +46 (0)707 15 91 84 
E-mail: emil.rydin@balticsea2020.org

Ida Mårtensson, kommunikatör BalticSea2020
Tel: +46 (0)8 673 97 64, +46 (0)707 50 23 36
E-mail: ida.martensson@balticsea2020.org