Sök pressmeddelanden

Idag onsdag den 16 november inleds arbetet för ett Östersjöhus på Skansen. BalticSea2020:s grundare och ordförande Björn Carlson är på plats för att genom ett symboliskt spadtag, starta bygget av ett kunskapscenter i världsklass.

stersjhus
Ett kunskapscenter om Östersjön på Skansen. Illustration: Kawa.

I början av 2015 gick BalticSea2020 in i ett samarbete med Skansen med målet att uppföra ett unikt kunskapshus om Östersjön. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om Östersjön samt erbjuda en plats för skolelever där de kan lära sig mer om innanhavet, samt se vilka förutsättningar som finns för ett renare vatten. Efter snart två år av planering och förberedelser har nu spaden satts i jorden och bygget av huset startat.

Vad kommer Östersjöhuset att erbjuda?
Östersjöhuset kommer att bestå av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. Besökaren kommer att få se ett fantastiskt och unikt hav, men också mötas av Östersjöns aktuella problemområden. Samtliga delar i huset kommer att lyfta fram fyra stora miljöutmaningar – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald. Därutöver presenteras aktuell forskning och framtida lösningar.

Akvariet
I tre stora akvarier får besökaren möta fiskar som t.ex. torsk, piggvar, havsöring, sjurygg, men också olika
typer av 
växtliv, och lära sig mer om den marina miljön. Illustration: Kawa

I den akvatiska delen får besökaren se hur det ser ut under ytan. I tre stora akvarier får de möta fiskar som t.ex. torsk, piggvar, havsöring, sjurygg, men också olika typer av växtliv, och lära sig mer om den marina miljön. I ett klimatiserat utställningsrum visas påverkan från människans aktiviteter längs stränder och kustnära områden i Östersjöregionen. På en karta finns möjlighet att titta på tillrinningsområden, salthaltsvariationer, artfördelning, befolkningscentra, jordbruksområden mm, och se hur det påverkar Östersjön. I det så kallade Framtidshuset kommer besökarna upplysas om hur människors val i vardagen har för effekt på hur havet utvecklas i framtiden.

I de pedagogiska rummen (lektionssalarna), som i första hand riktar sig till högstadie- och gymnasieelever, kommer det finnas utrymme för undervisning med skolsal och laboratorium – en plats för nästa generation att skapa förutsättningar för ett renare hav. I anslutning till rummet kommer det finnas publika delar med information och ett cinematek där bl.a. BalticSea2020:s filmer kommer att visas.

Östersjöhusets innehåll utarbetas i tätt samarbete med forskare från två av Sveriges främsta universitet - Stockholms universitet (SU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Byggnaden kommer att ligga mellan Skansen-Akvariet och Galejans tivoliområde. Under hösten 2016 startar bygget och huset planeras att stå klart för besök hösten 2018.

BalticSea2020 är mycket glada och stolta över samarbetet med Skansen och ser fram emot en plats dit alla kan gå för att lära sig mer om Östersjöns unika miljö och ta reda på vad vi tillsammans kan göra för att vända utvecklingen i Östersjön i positiv riktning.

Huvudfinansiär för kunskapscentret om Östersjön är BalticSea2020, med stöd av Skansen.

Klicka här för mer information om kunskapcentret om Östersjön.

Bilder från dagen:

IMG 6416
BalticSea2020:s grundare och ordförande Björn Carlson och Skansenchef John Brattmyhr, inledde dagen
med att presentera samarbetet och kunskapscentret Baltic Sea Science Centre. Foto: BalticSea2020.

IMG 6425
Flera besökare stod och lyssnade, däribland personal från Stockholms universitet och Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) som också, i tätt samarbete, utarbetar innehållet för Östersjöhuset.
Foto: BalticSea2020.

IMG 6492
BalticSea2020:s grundare och ordförande Björn Carlson, tog ett symboliskt första "spadtag" för att starta
bygget av Östersjöhuset på Skansen. Foto: BalticSea2020.

IMG 6493

DSCN0791
Här kommer det framtida kunskapscentret om Östersjön stå, mellan Skansen-Akvariet och Galejans
tivoliområde. Huset planeras stå klart hösten 2018. Foto: BalticSea2020.