BalticSea2020 arbetar proaktivt med att finna projekt och samarbeten inom de miljöområden som stiftelsen valt att prioritera (i dagsläget: Fiske, Övergödning och Information). Inom dessa områden stödjer och arbetar stiftelsen med konkreta och avgränsade projekt samt tillämpad forskning.

Därutöver välkomnar BalticSea2020 innovativa, nydanande projektförslag på hur Östersjöns miljö konkret kan förbättras. Om stiftelsen bedömer att ett förslag ligger inom ramen för stiftelsens filosofi och arbetsområde, så kommer kontakt att tas med sökande. I alla andra fall förbinder sig inte BalticSea2020 att varken besvara eller kommentera enskilda ansökningar.

 

Riktlinjer för anslag
BalticSea2020 ersätter direkta omkostnader förknippade med ett projekts genomförande. Stiftelsen ersätter inte generella påslag för central administration eller påslag av annan art.

 

Ansökningsförfarande och mall för ansökan
Såtillvida sökanden inte redan har en komplett ansökan föredrar vi att man skickar in en konceptuell beskrivning av vad det är för projekt som skall genomföras. Dokumentet bör inte vara längre en 2-3 sidor och sammanfatta mål, genomförande, tidplaner och kostnader. Om BalticSea2020 bedömer att projektet passar stiftelsen, återkommer stiftelsen gällande vidare ansökningsförfarande.

Sökande ombeds att beakta bilagd mall för formulering av projekt eller forskningsansats. Klicka här för att ladda ner ansökningsmallen. Ansökan skickas till e-postadress info@balticsea2020.org.