Östersjön, ett vackert hav älskat av många och ett hav som ett stort antal länder är beroende av, är nu inte längre vackert. Havet fylls med skräp, giftiga alger breder sig ut längs våra kuster, havets botten dör och fiskarna som du och dina barn äter innehåller så mycket gift att den är farlig att äta. Listan är redan överväldigande, och längre blir den. 

Östersjön är ett ytterst ovanligt känsligt hav, bland annat då den är avskild från de andra världshaven. Som ett resultat av detta har Östersjön en väldigt seg vattenomsättning, vilket betyder att det är ovanligt svårt för Östersjön att forsla ut miljögifter och få in nytt rent havsvatten. Den här dåliga vattenomsättningen gör att Östersjön har en mycket hög koncentration av miljögifter. Ämnen från vanliga vardagsartiklar hittas i havet, det kan vara allt från schampo till flamskyddsmedlet som finns på våra soffor. PCB, ett vanligt flamsäkert ämne som ofta användes förut kan fortfarande finnas i havet även fast ämnet förbjöds år 1978. Ämnet ger människor fysiska skador, och på fiskar ändrar den deras grundläggande beteende. Detta har medfört att djurbestånd helt försvunnit från vissa områden.

Ett av de största problemen, om inte det största problemet, är övergödning. Övergödning sker när en alltför stor tillförsel av näringsämnen hamnar i Östersjön. De mest vanliga näringsämnen som förekommer är kväve och fosfor. Det uppskattas bo omkring 85 miljoner människor nära avrinningsområden. Från alla dessa människor, jordbruk och industrier rinner det ner föroreningar som hittar sin väg till Östersjön. På grund av att så mycket näringsämnen hamnar i havet så kan hela havets ekosystem förändras. Övergödningen leder ofta till en ökad produktion av alger och växtplankton. Under sommartid är detta som värst. När växtplankton dör faller de ner till botten, och bryts ner i en process som kräver syre. För bottenlevande djur och växter blir det näst intill omöjligt att leva i ett förhållande med syrebrist.

Det här är bara några få av problemen som måste åtgärdas! Många inser inte hur allvarligt det här problemet egentligen är. Så länge som vattenytan är fin, är det svårt för många att förstå att havet inte mår bra. Om samma problem skedde på land, hade nyheten varit överallt. Om gulliga landslevande arter började minska och dö ut, hade åtgärder skapats så fort som möjligt.

Som sagt så har havet och dessa arter drabbats väldigt hårt, men för de som fortfarande inte inser allvaret finns det andra anledningar till ett friskt Östersjön. Ett friskt Östersjön, skulle ge upphov till 500 000 arbetstillfällen, och cirka 300 miljarder kronor. Jämfört med ett av världens mest sjuka hav, fullt med gifter, övergödning och alger som man knappt kan bada eller fiska i, är det mer än bra. Dessa problem skulle gå att åtgärda. Det skulle påverka ekonomin, men alla länder skulle tjäna på det i slutändan.

Som sagt så har jordbruk och industrier en stor påverkan på övergödningen i Östersjön. Jordbruk och industrier som ligger nära avrinningsområden skulle man kunna flytta längre bort. Näringsämnen skulle fortfarande hitta sin väg till havet genom regn, men mängden från det kommer inte ha en stor påverkan på ekosystemet. För att minska övergödningen ännu mer kan man införa fler reningsverk i avrinningsområden. Man kan minska utsläppen av miljögifterna genom fortsatt förbud av gamla och nya miljögifter som t.ex PCB och PFOS. All negativ påverkan på Östersjön gjord av människan måste stoppas, om inte för havets arter, så för oss. Verktyg finns, det behövs bara en stor push.

Simon Åkerman, Nynäshamns gymnasium

Ansvarig lärare: Isabella Hammarström