Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

2011 startade BalticSea2020 det storskaliga demonstrationsprojektet "Levande kust" i Björnöfjärden i Stockholms skärgård, i syfte att återfå en bra miljö i den tidigare övergödda fjärden. Projektets lyckade resultat har inspirerat, bland annat i ett projekt för Brunnsviken, där man med fosforfällning ska minska övergödningen i viken. Det skriver den årliga rapporten Svealandskusten 2020. 

Björnöfjärden på Ingarö var vid projektet Levande kusts start 2011, kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar. Sedan dess har en rad åtgärder genomförts både på land och i fjärden och idag har Björnöfjärden god ekologisk status med klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fiskesamhälle och syresatta bottnar med bottendjur. En av åtgärderna var aluminiumfällning där de syrefria sedimenten har aluminiumbehandlats under somrarna 2012 och 2013 så att de på nytt kan binda fosfor. Efter behandlingen har viken återfått samma vattenkvalitet som på 1950-talet. Läs gärna mer om aluminiumfällningen och andra åtgärder inom Levande kust, här

I Svealandskusten 2020 - en rapport som årligen sammanställer miljötillståndet längs kustvattnen runt Svealand, lyfter man fram ett projekt i Brunnsviken, som syftar till att förbättra miljöstatusen i viken. I artikeln beskrivs Brunnsviken, likt Björnöfjärden, som en instängd vik, men vars miljötillstånd idag är dåligt och måste åtgärdas. Brunnsviken påverkas av förorenat dagvatten med höga halter av näringsämnen, metaller och miljögifter från en tätbebyggd omgivning. Samtidigt spelar den historiska näringsbelastningen en stor roll - gamla synder i form av höga halter av fosfor i vikens bottensediment. När det råder syrebrist i vattnet frisätts den här fosforn från sedimenten till vattenmassan och tas sen upp av alger som frodas och som kan orsaka skadliga algblomningar. Detta bidrar till övergödning i viken.

Kommunerna runt Brunnsviken; Solna, Sundbyberg och Stockholm har tillsammans tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken som syftar till att nå god ekologisk och kemisk status i viken, enligt de krav som ställs genom den svenska implementeringen av EU:s vattendirektiv. En av de mest prioriterade åtgärderna var fosforfällning i syfte att minska övergödningen i viken, där man hämtat inspiration från aluminiumfällningen i Björnöfjärden. Eftersom Brunnsviken tampas med olika sorters miljögifter i sedimenten, plus gamla vrak, ser fällningen lite annorlunda ut än i Björnöfjärden. Istället för att försiktigt lägga aluminium i bottensedimenten med hjälp av slangar, har en ny anpassad metod tagits fram där aluminiumkloriden tillsattes nedanför språngskiktet, i den djupa delen av vattenmassan med högre densitet (på fem meters djup eller djupare), där fosfor kemiskt binds till aluminium och sen sjunker ned i bottensedimenten och begravs. På det här sättet minskar man fosforhalten, samtidigt som andra viktiga åtgärder, som också behövs för att minska näringsbelastningen i viken, får en tydligare effekt.

Fred Erlandsson från Stockholm Vatten och Avfall, som var projektledare för fällningen, säger till Svealandskusten att åtgärdsförslaget om fosforfällning i Brunnsviken enbart möttes av positiva reaktioner, från såväl allmänhet och verksamhetsutövare som länsstyrelsen. Vidare säger han att åtgärden planeras i fler av kommunens sjöar.

- Det är ofta en förutsättning för att ha en chans att nå målen om god vattenkvalitet till senast 2027. Då kommer förhoppningsvis fler vatten att ha ett mer välmående djur- och växtliv.

Resultatet efter fosforfällningen i Brunnsviken kommer att visa sig inom de närmaste åren, men de förväntade effekterna är lägre näringshalter, mindre algblomningar, bättre siktdjup och minskad syrebrist.

Läs artikeln i sin helhet i Svealandskusten 2020. Rapporten finns att ladda ner här.

Källa: Svealandskusten 2020.