Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

Den vetenskapliga tidsskriften Estuarine, Coastal and Shelf Science har publicerat en artikel från projektet Levande kust.

Artikeln, som skrivits av forskarna och projektledarna Linda Kumblad och Emil Rydin, heter Capturing past eutrophication in coastal sediments – Towards water-quality goals och beskriver problematik, genomförande och resultat av den metod som använts i Björnöfjärden för att få bukt på tidigare års utsläpp av näringsämnet fosfor. Det är första gången någon har kvantifierat och visat hur fosforn är bunden i de översta delarna av sedimentet.

Björnöfjärden är en brackvattenfjärd i Stockholm skärgård som har ett litet vattenutbyte med fjärden utanför. Under det senaste århundradet har fosforbelastningen från avrinningsområdet varit större än vad fjärdens bottensediment naturligt kan binda. Samtidigt har övergödningen orsakat syrefria bottnar vilken minskar de naturliga fosforbindarnas förmåga att hålla kvar fosforn i sedimentet. Det ledde till att fosforn läckte från sedimentet till vattnet där den ytterligare drev på övergödningen. För att öka fosforretentionen behandlades de syrefria bottnarna (djupare än 6 meter) år 2012 och 2013 med aluminiumklorid – ett ämne som permanent binder fosfor. Användningen av aluminiumklorid för att binda fosfor och därmed minska övergödningen är en vanlig metod för att behandla övergödda sjöar. Inom projektet Levande kust användes denna metod för första gången i en havsmiljö.

Läs hela artikeln Capturing past eutrophication in coastal sediments – Towards water-quality goals här.

Du kan även läsa en sammanfattning av artikeln på Östersjöcentrums hemsida.

Vill du veta mer om Levande kust, besök då projektets sida här.