Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

Den 13 mars höll Emil Rydin och Linda Kumblad, projektledare för Levande kust, informationsmöte för boende i Björnöfjärdens avrinningsområde.

Syftet med mötet var att berätta om projektet som pågått i området sedan 2011, hur övergödningssituationen såg ut vid starten och vilka åtgärder som genomförts sedan dess. Sist, men inte minst, presenterade Emil och Linda resultaten, det vill säga hur mycket som respektive åtgärd minskat näringsbelastningen på fjärden och hur miljön i fjärden förbättrats.

infokvall1Björnöfjärden var vid projektets start en av de mest övergödda vikarna i Stockholms skärgård. Idag, nästan 8 år senare, är viken på god väg att återfå en bra miljö, eller så kallad god ekologisk status, med klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisksamhälle och syresatta bottnar med bottendjur. Men vägen dit har inneburit en hel del arbete för Emil och Linda! 

Innan åtgärderna genomfördes kom fosforn (näringen) från avrinningsområdets jordbruk, hästgårdar, små avlopp och Säby säteri, en konferensanläggning i norra delen av Björnöfjärden.
Linda och Emil på scenen på Gustavsbergsteatern på Ingarö. Ca 90 personer deltog på inform-          
ationsmötet. Foto: BalticSea2020.                                                                                                            Den största tillförseln av fosfor 
till                                                                                                                                           fjärden kom dock från vikens bottnar. Gamla fosforutsläpp har lagrats i sedimenten under årtionden för att sedan frisättas till vattenmassan när bottnarna blir syrefria. På så sätt ökar näringen i vattenmassan vilket ytterligare driver på övergödningen.

För att minska övergödningen i Björnöfjärden krävdes att fosforläckaget från samtliga källor åtgärdades. Och resultaten är riktigt bra!:

Åtgärder på områdets jordbruk: Genom att strukturkalka åkrarna, anlägga fosfordammar med kalkfilterbäddar och täckdika med kalkinblandning beräknas fosforläckaget minska från åkrarna med omkring 80% (38 kg/år).

Åtgärder på områdets hästgårdar: Daglig mockning av hagar, lagring av gödsel på tät gödselplatta, skyddszoner runt diken, markstabilisering och dränering av söndertrampad mark beräknas minska näringsläckaget från hästgårdarna med omkring 70% (17 kg/år).

infokvallemilÅtgärder för att förbättra områdets avlopp: Genom en ny avloppsanläggning på konferensanläggningen och musteriet på Säby säteri beräknas dessa fosforutsläpp till fjärden minska med minst 70% (45 kg/år). Med ökad tillsyn, VA-rådgivning samt ekonomiskt stöd har den fosfor som når fjärden från små avlopp halverats. Ersättning har utgått till privata fastighetsägare som bytt till en avloppslösning där toalettavfall samlas ihop och transporteras bort från området. Åtgärderna beräknas minska de privata avloppsanläggningarnas fosforutsläpp till fjärden med 50% (80 kg/år). Genom att förse utedassen i Björnö naturreservat med slutna tankar, tas näring och smittämnen från dassen om hand istället för att läcka ut till fjärden. Åtgärden beräknas minska fosforutsläppet från utedassen med 3 kg/år.

Åtgärder för att minska fosforläckaget från fjärdens botten: Med aluminiumbehandling av djupa och syrefria bottnar har fosforläckaget från fjärdens sediment stoppats. Aluminium binder fosforn till sedimentet och stoppar därmed fosforläckaget till vattnet. Åtgärden beräknas ha minskat fosfortillförseln till vattnet med drygt 80% (600 kg/år).

Åtgärder för att stärka fjärdens gäddbestånd: Genom att anlägga en          Emil varnar för att kompostera latrin i trädgården.  gäddvåtmark kan gäddbeståndet stärkas som i sin tur kan motverka               Latrin från en person under fem veckors tid bidrar övergödningseffekter. Gäddorna äter småfisk så att mer av fjärdens            med så pass mycket näring att det krävs att man djurplankton blir kvar och äter växtplankton. På så vis hjälper gädda till       odlar 200 kg morötter för att nyttja all näring! Därför   att minska växtplanktonblomningar (algblomningar). Även ett                           är det bättre att toalettavfallet tas omhand i en sluten  fiskeförbud har införts under lekperioden för att skydda gäddorna.                   tank innan det förs vidare till ett kommunalt  renings-Sist, men inte minst, har blåstång planterats in på flera platser i                        verk, annars riskerar latrinen bidra till att övergöda  fjärden. Tångbälten är viktiga för fiskyngel och smådjur som håller              sjöar och hav. Foto: BalticSea2020. 
till här, som i sin tur är viktig föda åt fisk och fågel.

infokvalllindaFör att de goda resultaten ska hålla över tid är det viktigt att ytterligare fosfor inte tillförs Björnöfjärden. Levande kust kommer nu att fortsätta arbetet med att genomföra provtagningar och analysera resultaten för att ytterligare kunna utvärdera åtgärdernas effektivitet på sikt.

Vi vill tacka alla boende i området som deltog under informationskvällen och ställde intressanta frågor!

Är du intresserad om mer information om Levande kust? Kicka då in på projektets hemsida genom att klicka här. Eller varför inte ladda ned projektets Vitbok eller en kortare sammanfattning?

Bild till vänster: Linda berättar om Blåstångens spännande kärleksliv. Foto: BalticSea2020